Wypłacone z ubezpieczeń odszkodowania dla poszkodowanych nie są opodatkowane. Zwolnienie pomocy rządowej może wymagać wydania rozporządzenia.
Poszkodowani przez wichury i burze, które w ostatni weekend przeszły przez Polskę, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe wypłacanej pomocy i odszkodowań. Towarzystwa ubezpieczeniowe szacują straty, wyliczają i wypłacają pierwsze odszkodowania swoim klientom. Pomoc poszkodowanym zapowiada również rząd.
Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia, że kwestie opodatkowania odszkodowań majątkowych, w tym wypłacanych w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, regulują przepisy art. 21 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ubezpieczeni bez podatku

Zgodnie z tymi regulacjami kwoty otrzymane z tytułu odszkodowań majątkowych i osobowych są zwolnione z opodatkowania, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.
- Oznacza to, że odszkodowania majątkowe wypłacone w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania - wskazuje ekspert.
Wszyscy poszkodowani, a w szczególności osoby, które nie były ubezpieczone, mogą ponadto liczyć na wsparcie rządu i organizacji pozarządowych. Jak wyjaśnia Agnieszka Janki, specjalista w dziale doradztwa podatkowego KPMG we Wrocławiu, pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy może być ustawowo zwolniona z podatku, w zależności od charakteru i źródła wypłat na te cele. Zgodnie z ustawą PIT zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł.
- Zwolnienie to obejmuje wszelkie zapomogi wypłacane w tych okolicznościach, a więc także przez stowarzyszenia i fundacje pomocy dla ofiar wypadków - mówi Agnieszka Janki. Zwraca uwagę, że ograniczenie kwotowe nie dotyczy natomiast świadczeń z pomocy społecznej, które są w całości zwolnione z podatku PIT.
- Zatem jeżeli w związku z poniesieniem strat w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego poszkodowanym zostanie udzielona pomoc finansowa na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu - podkreśla nasza rozmówczyni.

Pomoc rządowa

Zdaniem Agnieszki Janki, w pozostałych przypadkach wypłaty w ramach pomocy rządowej mogą być opodatkowane, więc do czasu rozliczenia rocznego należy oczekiwać wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatków.
Marcin Rogalski zwraca natomiast uwagę, że w przypadku zwolnienia do wysokości 2280 zł przepisy nie wymieniają źródeł wypłaty zapomóg korzystających z preferencji, należy zatem wnioskować, że także pomoc finansowa otrzymana od organów administracji państwowej kwalifikuje się do zwolnienia pod warunkiem, iż ma ona charakter zapomogi i dodatkowo ma za zadanie łagodzenie skutków klęski żywiołowej.
- W tym przypadku nie ma konieczności wydawania dodatkowego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku. W praktyce jednak, z powodu dość niskiego progu zwolnienia, wydanie takiego rozporządzenia może być uzasadnione w przypadku, gdy przewidywana pomoc przypadająca na jedną osobę przekroczyć ma wspomniany próg - mówi Marcin Rogalski.
Ważne!
Zwolnione z opodatkowania są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł