Podatnik, który z powodu niskiego podatku wykazanego w PIT-36L nie uwzględnił w całości składek zdrowotnych, może odliczyć pozostałą ich część w PIT-37.

Podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19-proc. stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi tu o składkę opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o kwotę składki pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynika to z art. 27b ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm).

Podatnik w 2008 roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, jednocześnie był zatrudniony na umowę o pracę. Niski podatek z działalności nie pozwolił mu na uwzględnienie całej możliwej do odliczenia kwoty składek zdrowotnych.

Jak wyjaśnia Mirosława Zugaj, doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak, przepisy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych utrzymują zasadę, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego rodzaju dochodów oddzielnie, jednak podlegają one odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne.

– Ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki – wskazuje nasza rozmówczyni.

Artykuł 27b ust. 1 ustawy o PIT nakazuje obniżanie podatku o składki zdrowotne w pierwszej kolejności, przed innymi ulgami.

– Skoro podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej wykazanego w PIT-36L nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego ze stosunku pracy lub innych źródeł przychodu wykazanych w PIT-37 – mówi Mirosława Zugaj.

Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o PIT. Sama zaś składka wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru.

– Zatem odliczając od podatku ze stosunku pracy składki z działalności, nie wolno przekroczyć ustawowego limitu odliczenia – podkreśla Mirosława Zugaj.