Dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży akcji kupionych przed 2004 rokiem istotna jest właściwa interpretacja oferty publicznej.
Podatnik był pracownikiem przedsiębiorstwa, które oferowało załodze możliwość zakupu akcji pracowniczych. Oferta była skierowana do całego zakładu, który zatrudniał kilkaset osób. W zeszłym roku podatnik sprzedał te akcje.
- Czy sprzedaż akcji będzie zwolniona z podatku, jeśli akcje nabywałem w latach 1999-2003 - pyta pan Tadeusz z Warszawy.
Nie. Przychód ze sprzedaży akcji pracowniczych, mimo że nabytych przed 2004 rokiem, jest obciążony 19-proc. stawką podatku dochodowego.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym określają, że zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód ze sprzedaży akcji, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki: akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed 1 stycznia 2004 r.; nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym; sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.
W omawianym przypadku sporne może być rozumienie istoty oferty publicznej. Podatnik twierdzi, że oferta była skierowana do całej załogi zakładu, a więc kilkuset osób. Pojęcie oferty publicznej określone w ustawie o publicznym obrocie, do której odwołuje się ustawa o PIT, oznacza publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeśli propozycja jest skierowana co najmniej do stu osób lub do nieoznaczonego adresata.
Organy podatkowe oraz sądy administracyjne stwierdzają jednak, że nawet jeśli oferta zakupu akcji pracowniczych była skierowana do więcej niż stu osób, to dla oceny, czy dana oferta stanowi ofertę publiczną, istotny jest krąg podmiotów dopuszczonych do zakupu, a nie liczba osób uczestniczących w transakcji.
Dla kwalifikacji podatkowej dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych bez znaczenia jest również fakt, czy akcje te nabyte zostały przed 2004 rokiem. Zysk z ich sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze będzie obciążony 19-proc. podatkiem dochodowym. Przedmiotowe zwolnienie dla akcji nabytych przed 2004 rokiem ma zastosowanie do papierów nabytych w szerokiej ofercie na giełdzie papierów wartościowych.
Podstawa prawna
• Art. 19 ust. 1 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956).
• Art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).