Kwota straty ze sprzedaży akcji, które zostały nabyte przed 2004 rokiem i spełniają warunki zwolnienia z podatku, nie podlega odliczeniu od dochodu.
Podatnik sprzedał w zeszłym roku akcje, które nabył na giełdzie w 2003 roku. Biuro maklerskie w przesłanym PIT-8C uwzględniło tę transakcję. Cena sprzedaży tych akcji była jednak niższa niż cena ich zakupu.
- Czy poniesioną stratę na tej transakcji mogę wykazać w PIT, aby pomniejszyć dochód - pyta pan Henryk z Kalisza.
Nie. Jeżeli zwolniony z opodatkowania jest dochód, nie ma możliwości odliczenia straty z tego źródła.
Przepisy podatkowe przy spełnieniu pewnych warunków przewidują zwolnienie z podatku dochodów ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. Trzeba przy tym pamiętać, że zwolnieniu z podatku dochodowego podlega dochód ze sprzedaży akcji, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki: akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed 1 stycznia 2004 r.; nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, a równocześnie sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.
Oznacza to, że jeśli sprzedawane akcje spełniają wszystkie wymienione wyżej warunki, to uzyskane zyski nie podlegają opodatkowaniu, a poniesione straty nie podlegają odliczeniu. Jeśli jednak sprzedawane akcje nie spełniają któregoś z warunków - np. zostały nabyte jako akcje pracownicze, czyli nie w ofercie publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych - to strata poniesiona na transakcji z ich sprzedaży podlega odliczeniu zgodnie z zasadą wyrażoną w ustawie o PIT.
Zasada ta określa, że stratę ze źródła przychodów, poniesioną w roku podatkowym, można odpisać od dochodu uzyskanego z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 19 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).
Art. 9 ust. 3, art. 30b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).