Trudna sytuacja gospodarcza może sprawić, że nawet w stosunku do takich jednostek jak apteka może być podjęta decyzja o likwidacji. Jeżeli więc zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za 2008 rok, ale nie jest zatwierdzone, należy wprowadzić do niego zmiany. Nie ma bowiem już założenia kontynuacji działalności.

Ewa Sobińska, biegły rewident, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że w takiej sytuacji należy wycenić aktywa jednostki zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości. Oznacza to ustalenie wartości według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i z tytułu trwałej utraty wartości. Dodatkowo należy również utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności.

W tym przypadku, zgodnie z art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości, należy ująć w księgach rachunkowych ewentualne odpisy aktualizujące po stronie Ma na kontach odpisów aktualizujących aktywa i po stronie Wn na koncie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny. Rezerwy na przewidywane koszty obciążą pozostałe koszty operacyjne i zwiększą kapitał (fundusz) z aktualizacji. Wpłynie to w sprawozdaniu finansowym na wynik finansowy (zwiększenie kosztów), zmniejszenie wartości aktywów i zmniejszenie lub zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji.

- Trzeba również pamiętać o ujawnieniach we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz Dodatkowych informacjach i objaśnieniach - przypomina Ewa Sobińska. Dodaje, że jednostka jest zobowiązana dokładnie opisać, że sprawozdanie zostało sporządzone przy braku kontynuacji działalności. Ponadto należy podać dane o wycenie i podać szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat.

Ewa Sobińska przypomina, że jeżeli sprawozdanie jest badane przez biegłego rewidenta i nawet została wydana już opinia, trzeba natychmiast zawiadomić biegłego rewidenta w celu zbadania nowych okoliczności i zmiany opinii.