Rozmawiamy z BARBARĄ KOLIMECZKOW, starszym menedżerem w PricewaterhouseCoopers - Osoby, które w 2008 roku uzyskały jedynie dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, nie będą mogły przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. To skutek konstrukcji formularzy podatkowych.
ROZMOWA
● Do końca rozliczenia PIT za 2008 rok zostało tylko półtora tygodnia. Kto w zeznaniu za ubiegły rok może przekazać 1 proc. podatku?
- Możliwość przekazania 1 proc. podatku jest skierowana do bardzo szerokiej grupy podatników. W większości przypadków istotne jest jedynie, aby podatnik rozliczył się z urzędem skarbowym przez złożenie rocznego zeznania podatkowego, w którym wykazany będzie dochód w wysokości generującej podatek należny.
● Jak przekazać część swojego podatku na cele pożytku publicznego?
- Na początek trzeba obliczyć podatek należny. W tym celu od dochodu (jakim jest przychód pomniejszony o koszty) dokonuje się odliczeń takich wydatków, jak składki na ubezpieczenia społeczne, cele rehabilitacyjne, odsetki od kredytu czy internet. Następnie od podatku obliczonego od tak ustalonego dochodu należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne odliczenia, z których podatnik chce skorzystać (np. ulgę na dziecko). Od tak ustalonej wysokości podatku należnego można obliczyć kwotę do 1 proc. i przekazać ją dla organizacji pożytku publicznego.
● Co z podatnikami, u których po uwzględnieniu ulg podatek należny wyniesie zero?
- Osoba, której podatek należny zostanie zredukowany do zera przez wykorzystanie odliczeń (od dochodu bądź od podatku), nie będzie mogła wesprzeć wybranej organizacji. Pozostali podatnicy nie powinni być tej możliwości pozbawieni.
● Czy 1 proc. podatku mogą przekazać tylko podatnicy, którzy byli zatrudnieni w 2008 roku na umowę o pracę?
- Nie. Z przekazania 1 proc. podatku skorzysta osoba zatrudniona na etacie rozliczająca się na PIT-37 oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (która rozliczy się na PIT-36) lub według liniowej stawki 19-proc. (PIT-36L). Może to również uczynić podatnik rozliczający się np. z kapitałów pieniężnych na PIT-38.● Kto przekaże 1 proc. podatku?
- Zrobi to w imieniu podatnika i na jego wniosek naczelnik urzędu skarbowego. Podatnik jedynie wypełni odpowiednie rubryki w swoim zeznaniu, podając nazwę wybranej przez siebie organizacji, jej numer KRS oraz kwotę do wysokości 1 proc. podatku. Podatnik ma też prawo wskazać, na jaki cel szczegółowy jego 1 proc. powinien zostać przeznaczony (np. na leczenie lub rehabilitację konkretnej osoby).
● Na co trzeba zwrócić uwagę, przekazując 1 proc. podatku?
- Istotne jest m.in. terminowe złożenie zeznania, tj. do 30 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do dochodów uzyskanych w roku 2008, bądź korekty zeznania w ciągu dwóch miesięcy, licząc od 30 kwietnia (tj. do końca czerwca 2009 r.). Kolejnym wymogiem jest zapłata przez podatnika w całości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia 1 proc. najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (tj. do końca czerwca 2009 r.). Należy pamiętać, że wpłata podatku po 30 kwietnia pociągnie za sobą konieczność zapłacenia odsetek karnych za opóźnioną płatność.
● Kiedy fiskus przekaże pieniądze do organizacji?
- Kwota 1 proc. podatku będzie przekazana przez naczelnika urzędu skarbowego w lipcu lub sierpniu 2009 r. (w odniesieniu do roku 2008). Będzie ona pomniejszona o koszty przelewu bankowego.
● Czy pojawiły się jakieś nowe rozwiązania w PIT za 2008 rok przy przekazywaniu 1 proc. podatku?
- Tak. Nowym rozwiązaniem obowiązującym po raz pierwszy przy rozliczaniu PIT za rok 2008 jest możliwość przekazania organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz informacji na temat wysokości przekazanej w jego imieniu kwoty. O tym, czy takie informacje zostaną udostępnione organizacji, zadecyduje podatnik, zaznaczając odpowiednią rubrykę w swoim zeznaniu.
● Czy podatnik może wesprzeć tylko jedną organizację?
- Naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku na rzecz jednej organizacji. Jednak podatnik składający kilka zeznań podatkowych za rok 2008 w każdym składanym przez siebie zeznaniu będzie mógł wskazać inną organizację i w ten sposób może wesprzeć więcej niż jedną organizację.
● Kiedy podatnik nie będzie mógł przekazać 1 proc. podatku?
- Na przykład 1 proc. podatku nie przekaże osoba, która wykaże do opodatkowania zagraniczne odsetki lub dywidendy lub przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany (np. niektóre przychody uzyskiwane przez tzw. nierezydentów podatkowych). Podobnie, osoba deklarująca dochód z tytułu zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2007-2008 będzie tego przywileju pozbawiona. Brak możliwości przeznaczenia 1 proc. podatku na cele charytatywne nie wynika wprost z przepisów podatkowych (można jedynie w drodze analogii przypuszczać, że osoba osiągająca przychód z tytułu zagranicznych odsetek i dywidend powinna się znaleźć w podobnej sytuacji co osoba, która otrzyma polskie odsetki lub dywidendy, które opodatkowane są u źródła, a zatem nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym). Jednak obecnie wydaje się, że to konstrukcja formularzy podatkowych nie pozwala podatnikowi na przeznaczenie 1 proc. podatku w omawianych sytuacjach, gdyż podatek od niektórych przychodów/dochodów nazwany jest kwotą do zapłaty, podczas gdy możliwość obliczenia 1 proc. podatku jest zarezerwowana do kwoty określonej jako podatek należny.