Podatniczka, która w roku podatkowym nie osiągnęła żadnych dochodów, ale rozlicza się wspólnie z zarabiającym małżonkiem, może skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego na imię obojga małżonków ulgi na dziecko.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik i jego żona są małżeństwem od grudnia 2006 r. Wspólnie wychowują dwie córki. Starsza córka jest dzieckiem żony z poprzedniego nieformalnego związku. Druga córka jest wspólnym dzieckiem podatników. Żona podatnika nie pracuje, rozliczają się wspólnie. Podatnik nie adoptował córki żony, dziecko nosi nazwisko biologicznego ojca. Czy podatnik i jego żonie należy się ulga z tytułu wychowywania dziecka, którego podatnik nie jest biologicznym ojcem?
ODPOWIEDŹ IZBY: Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
Zasada ta ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali PIT, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.
W związku z tym podatek określony na imię obojga małżonków należy uznać za wspólny podatek małżonków, także w przypadku gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany. Zatem prawo do odliczeń od podatku przysługuje obojgu małżonkom, nawet w przypadku gdy jeden z nich nie uzyskał żadnych przychodów.
Kwota ulgi na dziecko, którą odlicza się od podatku, w rozliczeniu PIT za 2008 rok wynosi 1173,70 zł.
W omawianym przypadku podatnik i jego żona wychowują dwie córki, z których starsza nie jest dzieckiem biologicznym podatnika. Małżonkowie rozliczają się wspólnie, a żona wnioskodawcy nie pracuje. W konsekwencji żona podatnika, mimo że w roku podatkowym nie osiągnęła żadnych dochodów, może skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego na imię obojga małżonków (po uwzględnieniu pomniejszenia podatku o kwotę składki zdrowotnej), kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2008 r. (nr IBPB2/415-1496/08/ASz).
OPINIA
Joanna Narkiewicz-Tarłowska
starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewater-houseCoopers
Ulgę na dzieci odlicza się od podatku jednego ro-dzica lub od podatku obojga. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, tylko on ma prawo od ulgi.
W przypadku gdy nie uzyskuje on dochodów (i w związku z tym nie ma podatku, od którego mógłby odliczyć ulgę), wydawać by się mogło, że nie może skorzystać z odliczenia. Jednak jeśli pozostaje on w związku małżeńskim z inną osobą, niebędącą rodzicem dziecka i rozlicza się z wspólnie z małżonkiem, podatek wynikający z takiego rozliczenia stanowi zobowiązanie obojga małżonków (podatek określony jest na imię ich obojga). Jest to zatem również podatek rodzica dziecka.
W związku z tym może on odliczyć ulgę na dziecko od wspólnego podatku małżonków (po pomniejszeniu podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne), nawet w sytuacji gdy nie osiągnął on żadnych dochodów. Stanowisko takie jest prezentowane w wielu indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego.