Zgłoszenia celne w formie papierowej będą mogły być składane tylko wyjątkowo, np. gdy przy wywozie towarów podróżny nie będzie miał dostępu do systemu teleinformatycznego organów celnych i możliwości dokonania zgłoszenia celnego z wykorzystaniem techniki przetwarzania danych. Odstępstwem od reguły składania zgłoszenia celnego przy pomocy techniki przetwarzania danych będą też sytuacje, gdy nie będzie działał system teleinformatyczny organu celnego albo osoby składającej zgłoszenie wywozowe.

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, zawarto szczegółowe wytyczne, jak mają wyglądać i być przesyłane zgłoszenia celne od 1 lipca 2009 r.