W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. nr 87, poz. 724).

Zgodnie z jego przepisami zgłoszenia celne wywozowe w obrocie pocztowym będą dokonywane z wykorzystaniem systemu ECS (System Kontroli Eksportu) poprzez dokonanie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym właściwym ze względu na siedzibę nadawcy.

Zgodnie z przedstawioną w rozporządzeniu procedurą po dokonaniu zgłoszenia celnego, przesyłki pocztowe przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z deklaracjami CN 22 lub CN 23 oraz wywozowym dokumentem towarzyszącym. Jeśli zgłoszenie będzie zawierało więcej niż jedną pozycję towarową, dołączony zostanie również wykaz pozycji.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie zastosowanie wywozowego zgłoszenia celnego w formie papierowej przy użyciu dokumentu SAD, tj. m.in. w przypadku wywozu towarów przez podróżnego, który nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego organów celnych i możliwości dokonania zgłoszenia elektronicznego, a także na wypadek, gdy nie będzie działał system teleinformatyczny organu celnego albo osoby składającej zgłoszenie celne.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie regulacji krajowych do przepisów prawa wspólnotowego, które będą stosowane od 1 lipca 2009 r. Tego dnia zacznie też obowiązywać znowelizowane rozporządzenie.

Ważne!

System ECS jest ogólnoeuropejskim systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenia celne