Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego muszą złożyć wniosek o wydanie certyfikatu zgodnie z ustalonym wzorem.
Obowiązuje już wzór wniosku i nowy wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508). Osoby, które zamierzają ubiegać się o wydanie certyfikatu, muszą złożyć do ministra finansów wniosek zgodnie z ustalonym wzorem. Do wniosku powinno się dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego, dokumenty o posiadaniu praktyki w księgowości, odpowiedniego wykształcenia oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Rozporządzenie reguluje sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu, jego zakres tematyczny oraz wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Egzamin zostanie podzielony na bloki tematyczne (rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego). Warunkiem zdania egzaminu będzie uzyskanie co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów z każdego bloku. Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskają zaświadczenie. Zaświadczenie będzie podpisywane przez przewodniczącego komisji. Jest to nowe rozwiązanie.
W rozporządzeniu określono również wzór certyfikatu księgowego oraz wniosku o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego.