Podatnicy, którzy do końca 2003 roku nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, mogą z niej korzystać w ramach praw nabytych. Innym wsparciem dla przedsiębiorców jest dofinansowanie za szkolenie młodocianych.
Ulga podatkowa z tytułu wyszkolenia uczniów przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy nabyli do niej prawo do końca 2003 r. Przedsiębiorcy szkolący młodocianych, którzy nie mają prawa do ulgi uczniowskiej, mogą otrzymać specjalne dofinansowanie na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Ulga dla firm

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2004 r. została zlikwidowana ulga z tytułu szkolenia uczniów, polegająca na obniżeniu podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że ulga ta nie funkcjonowała już od początku 2004 r. Podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługiwało prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r.
Ulga uczniowska przysługiwała osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniających w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Ulga uczniowska była limitowana. Corocznie była określana jej wysokość. Od 2008 roku kwota ulgi nie jest waloryzowana. W 2007 roku ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika wynosiła 4896,18 zł - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy (w 2006 roku - 4852,51 zł). Natomiast wysokość ulgi przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące wynosiła 8160,31 zł (w 2006 roku - 8087,52 zł).

Wniosek o dofinansowanie

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą korzystać z ulgi uczniowskiej lub już wykorzystali ją w całości, mogą skorzystać z innej formy wsparcia. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
• młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
• 4587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
• 7645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przyznaje je wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.
Ważne!
Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne
OPINIA
Maciej Grela
doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
Ulga uczniowska została zlikwidowana z końcem 2003 r. Pomimo zniesienia ulgi w dalszym ciągu (także w 2008 roku) istnieje możliwość skorzystania z niej na zasadzie praw nabytych.
Ulga jest przyznawana na podstawie decyzji wydawanej na wniosek podatnika składany w terminie miesiąca od złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub zakończenia przez ucznia praktyki zawodowej u podatnika. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po wydaniu decyzji. Kwota ulgi jest uzależniona od długości szkolenia (od 2008 roku nie podlega ona waloryzacji).
Do kontynuacji ulgi są uprawnieni podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2004 r.:
- nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę tej ulgi, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, lub
- podpisali z uczniami lub szkołami właściwe umowy i rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003-2004.
Z uwagi na okres, który upłynął od daty uchylenia ulgi, możliwość jej zastosowania ma coraz bardziej marginalny charakter.