SZYMON ŻÓŁCIŃSKI

ekspert podatkowy, starszy konsultant, w zespole doradztwa europejskiego Accreo Taxand

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na Cyprze mogą liczyć na wsparcie ze środków funduszy strukturalnych. W szczególności w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność i Zrównoważony Rozwój. Na lata 2007-2013 przewidziano zachęty inwestycyjne, mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sektora produkcyjnego, jak również zachęty mające na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz wśród kobiet. W trwającym aktualnie naborze wniosków o wsparcie na realizację inwestycji mogą ubiegać się tylko małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące (lub planujące rozpocząć) działalność gospodarczą na Cyprze i zarejestrowane w cypryjskim rejestrze spółek. Mali przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację w wysokości do 35 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (ale nie więcej niż 300 tys. euro), zaś średnie firmy - do 25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (ale nie więcej niż 400 tys. euro). Z dotacji sfinansować będzie można przede wszystkim zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca listopada 2007 r. do ministerstwa handlu, przemysłu i turystyki.

Instrument wspierający przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz wśród kobiet uruchomiony zostanie najprawdopodobniej w październiku lub listopadzie tego roku. W jego ramach uzyskać można będzie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość tej dotacji to 50 tys. euro.

Należy zauważyć, iż uzyskanie dotacji nakłada na podmiot korzystający z pomocy publicznej szereg obowiązków, takich jak sprawozdawczość z realizacji dotowanego projektu, konieczność wykorzystania wsparcia zgodnie z tym, co zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie, czy też obowiązek prowadzenia działalności, na którą przeznaczono wsparcie przez okres co najmniej trzech lat. Dlatego też, biorąc pod uwagę niewielką kwotę możliwej dotacji, ubieganie się o wsparcie może być stosunkowo mało atrakcyjne, zwłaszcza w przypadku inwestycji o znacznej wartości. Dodatkowo krąg potencjalnych beneficjentów zachęt inwestycyjnych mających na celu wzmocnienie konkurencyjności sektora produkcyjnego został ograniczony do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pracowników i osiągających roczne obroty poniżej 50 mln euro (lub posiadające sumę bilansową poniżej 43 mln euro). Do określenia wielkości przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy wspólnotowe - do kalkulacji odpowiednich progów uwzględnia się nie tylko dane rozpatrywanego przedsiębiorstwa, ale też dane podmiotów powiązanych (kapitałowo, a niekiedy nawet osobowo). Oznacza to, że za małe i średnie przedsiębiorstwo nie zostanie uznana np. założona na Cyprze spółka, będąca w 100 proc. własnością dużego polskiego przedsiębiorstwa.

(EM)