STAN FAKTYCZNY

W interpretacji podatkowej organy wyjaśniły, że podatnik ma obowiązek dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów będących przedmiotem aportu. Chodziło o sytuację, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego jest czynnością zwolnioną od VAT.

UZASADNIENIE

Ponieważ niekorzystną dla podatnika interpretację podtrzymał organ odwoławczy, sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jednak skargę podatnika. Przypomniał, że szczegółowe zasady dokonywania odliczenia częściowego podatku i korekt podatku naliczonego uregulowane zostały w przepisach art. 90, 91 i 163 nowej ustawy o VAT z 2004 roku.

Jak podkreślił sąd, zgodnie z nowymi przepisami przy nabyciu (lub wytworzeniu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych korekty kwoty podatku naliczonego, odliczonego od podatku należnego, podatnik będzie dokonywał w ciągu pięciu kolejnych lat (w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat), zaczynając od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Przy czym roczna korekta dotyczyć będzie 1/5 (w przypadku nieruchomości - 1/10) podatku naliczonego przy ich nabyciu (lub wytworzeniu).

Nawet w przypadku zbycia środka trwałego przed końcem okresu korekty podatnik jest zobowiązany do dokończenia korekty kwoty podatku naliczonego, odliczonego od kwoty podatku należnego (art. 91 ust. 4-6).

Obowiązek dokonania korekty kwoty podatku naliczonego i zarazem odliczonego od podatku należnego istnieje, jeśli dokonano odliczenia częściowego, w oparciu o strukturę sprzedaży.

Jednakże ustawodawca w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT wprowadził obowiązek korygowania kwoty podatku odliczonego, odpowiednio według zasad określonych w ust. 1-5 tego artykułu, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jak zauważył sąd, skarżący wyraźnie zaznaczył, że przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie było przedsiębiorstwo, lecz jego zorganizowana część. Dlatego sąd uznał, że przedmiotem aportu były (będą) poszczególne towary handlowe lub środki trwałe. Wniesienie aportem do spółki prawa handlowego lub cywilnego towarów handlowych i środków trwałych - w okresie pięciu (dziesięciu) lat od nabycia, przy nabyciu których podatnik obniżył kwotę podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, jest związane ze zmianą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W ocenie sądu podatnik nie będzie już w swojej działalności gospodarczej wykorzystywał tych towarów i środków trwałych, a ponadto wniesienie tych aportów zostało zwolnione od VAT. Dlatego podatnik jest zobligowany do skorygowania podatku naliczonego, który został odliczony z tytułu nabycia tych towarów w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło wniesienie aportu. Oczywiście przy dokonywaniu korekt podatku naliczonego należy uwzględnić dyspozycję przepisu art. 163 ust. 2 nowej ustawy o VAT - w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 starej ustawy o VAT - podkreślił WSA.

Bez znaczenia zdaniem sądu jest to, że nabywca towarów lub środków trwałych będzie dalej wykorzystywał je w działalności gospodarczej opodatkowanej. Korekta podatku naliczonego dotyczy tylko tych podatników, którzy rozliczyli ten podatek w swojej działalności gospodarczej (poza przypadkami zbycia całego przedsiębiorstwa lub zakładu).

Wyrok WSA w Łodzi z 21 lutego 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Łd 1948/06

ALEKSANDRA TARKA