Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość, a niekiedy nawet obowiązek korygowania przez podatników deklaracji podatkowych. Od zasady tej przewidziano jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji na czas postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo to przysługuje znowu po zakończeniu kontroli podatkowej (nie dotyczy to jednak VAT) lub postępowania podatkowego, ale w zakresie, jakiego nie obejmuje decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeśli przedsiębiorca złoży korektę deklaracji podatkowej, w czasie gdy uprawnienie do tego jest zawieszone, tzn. w czasie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, to korekta taka nie wywoła żadnych skutków prawnych. Natomiast prowadzenie czynności sprawdzających nie wyłącza możliwości składania korekty deklaracji.

Korekty deklaracji podatkowej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Przedsiębiorca powinien też niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiścić w całości należność uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Jeśli spełni oba te warunki, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

Przepisy przewidują także możliwość korekty deklaracji podatkowych przez organ podatkowy. Jeśli organ stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki albo że jest wypełniona niezgodnie z wymaganiami, może sam dokonać niezbędnych poprawek.

Uprawnienie to przysługuje organowi tylko wówczas, gdy w wyniku korekty zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub straty nie przekracza 1 tys. zł.

Ponadto organ jest zobowiązany do doręczenia przedsiębiorcy kopii skorygowanej deklaracji oraz informacji o rodzaju i charakterze dokonanych poprawek. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z dokonanymi przez organ zmianami, ma 14 dni, licząc od dnia doręczenia, na wniesienie sprzeciwu do organu, który poprawek dokonał. Wniesienie sprzeciwu oznacza bezskuteczność dokonanej korekty. W takiej sytuacji organ może przeprowadzić postępowanie podatkowe.

PRZYKŁAD: KORYGOWANIE DEKLARACJI PODATKOWEJ

Podatnik prowadzi warsztat samochodowy. Składając deklarację podatkową w zakresie PIT popełnił błąd i chciałby go poprawić. W jego firmie od dwóch dni urząd skarbowy przeprowadza kontrolę w zakresie VAT. Czy podczas kontroli może złożyć korektę deklaracji?

Tak. Przedsiębiorca może dokonać korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo bowiem, że w jego firmie przeprowadzana jest kontrola, to nie obejmuje ona swoim zakresem podatku dochodowego, lecz tylko podatek od towarów i usług.

Ważne!

Organ podatkowy może dokonać poprawek w złożonej przez przedsiębiorcę deklaracji podatkowej tylko wtedy, gdy w wyniku korekty zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub straty nie przekracza 1 tys. zł