Krzysztof Biernacki

ekspert podatkowy, Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys z Wrocławia

Nie

W każdym z opisanych przypadków wydatki na poczęstunek, które związane są z przychodami zwolnionymi, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Instytut naukowy objęty jest co do zasady podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 tej ustawy przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Jednocześnie przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, jeżeli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od tego podatku, a także kosztów ich uzyskania.

W świetle art. 17 ustawy, który normuje tzw. zwolnienia przedmiotowe od podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa - w części przeznaczonej na te cele. Oznacza to, że jeżeli instytut naukowy otrzymuje przychody finansujące swoją działalność, które zwolnione są przedmiotowo od podatku dochodowego na mocy wskazanego powyżej przepisu, wszelkie wydatki związane z tymi przychodami nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Wskazać również należy, iż od 1 stycznia tego roku ustawodawca dokonał zmiany w zakresie możliwości kwalifikowania wydatków na cele związane z organizacją spotkań, przyjęć itp. Do końca ubiegłego roku podatnik mógł zakwalifikować jako koszty podatkowe wydatki związane z reprezentacją do wartości 0,25 proc. przychodu rocznego. W praktyce tego typu poczęstunki traktowane były jako wydatki na reprezentację i podlegały opodatkowaniu do wskazanego limitu. Od stycznia 2007 r. brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, iż nie jest kosztem uzyskania przychodu koszt reprezentacji, w szczególności wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych. W odniesieniu do pytania oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy uzyskiwane przychody stanowią przychód w rozumieniu podatku dochodowego, wydatki na poczęstunek nie mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 7, art. 16 ust. 1 pkt 28 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).