ORZECZENIE

Z najnowszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2498/08, nieprawomocny) dotyczącego rozliczeń konkubentów wynika, że gdy kawaler jest w związku konkubenckim z panną i razem wychowują ich dziecko, to może on skorzystać z preferencji przewidzianej w art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Wyrok ma zastosowanie również do sytuacji, gdy to panna chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w podatku dochodowym za poprzedni rok. Sąd orzekł jednak, że z takiej możliwości nie może skorzystać on i ona jednocześnie.

Preferencyjne rozliczenie

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, pod warunkiem że nie uzyskały dochodów do określonej wysokości, z wyjątkiem renty rodzinnej - podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Zgodnie z powyższym przepisem podatnik musi jednak złożyć wniosek w zeznaniu rocznym, że chce skorzystać z tego rodzaju rozliczenia. Regulacja ta jest swojego rodzaju ulgą podatkową dla osób samotnie wychowujących dzieci. Powstaje więc pytanie, czy osoby pozostające w konkubinacie mogą skorzystać z tego rodzaju rozliczenia swoich dochodów. Zdaniem organów podatkowych podatnik, kawaler, który mieszka wraz ze swoją konkubiną w jednym mieszkaniu lub domu i mają wspólne dzieci, nie może rozliczyć się na powyższych zasadach. Powinien się rozliczyć na zasadach ogólnych. Stanowiska takiego nie podzielił jednak sąd.

Zamieszkanie bez znaczenia

Sąd, uzasadniając wyrok, przyznał, że fakt wspólnego zamieszkiwania nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia dochodów za poprzedni rok podatkowy. A zatem nawet w sytuacji gdy konkubenci mieszkają razem i mają wspólne dziecko lub dzieci, jedno z nich może rozliczyć się w ten sposób.

W omawianym wyroku skarżącym był konkubent, ponieważ on uzyskiwał dochody, a konkubina nie. Można jednak uznać, że wyrok odnosi się zarówno do sytuacji, gdy jeden z konkubentów osiąga dochody, jak i do sytuacji, gdy oboje zarabiają. Trudno jednak określić, jak sąd zinterpretowałby przepisy w tej ostatniej sytuacji. Prawdopodobne wydaje się jednak rozstrzygnięcie, w którym konkubenci wybierają sami, które z nich ma się rozliczyć na preferencyjnych zasadach, przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.