Nie będzie zmiany przepisów ustawy o PIT, które pozwolą na rozliczenie PIT przewidziane dla samotnych rodziców konkubentom - poinformował GP rzecznik praw obywatelskich.
Jak informowaliśmy w GP nr 69 z 8 kwietnia, po zapoznaniu się z naszym artykułem: Konkubinat nie daje preferencji w PIT, opublikowanym w Gazecie Prawnej nr 46 z 6 marca, rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów z prośbą o udzielenie informacji, dlaczego konkubenci nie mają prawa do preferencyjnego rozliczenia PIT, przewidzianego dla samotnych rodziców. Rzecznik otrzymał właśnie odpowiedź z Ministerstwa Finansów.
Wynika z niej, że zasady opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci określają art. 6 ust. 4-5, 8-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), które muszą być interpretowane ściśle, gdyż dotyczą preferencji podatkowej. W konsekwencji zastosowanie omawianego sposobu opodatkowania jest możliwe, jeżeli podatnik dokładnie wypełni wszystkie warunki określone przez ustawodawcę.
W ocenie Ministerstwa Finansów podstawową przesłanką do zastosowania tego sposobu opodatkowania jest samotne wychowywanie dziecka, a nie cywilnoprawny status osoby wychowującej dzieci. Wynika to wprost z ust. 4 w art. 6 ustawy o PIT, jak i z dalszych ustępów tego artykułu, w których ustawodawca prawo do określenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów przyznaje wyłącznie osobie samotnie wychowującej dziecko.
W związku z tym - jak podkreśla resort w odpowiedzi dla rzecznika - spełnienie tylko jednego kryterium, tj. stanu cywilnego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, w sytuacji gdy dziecko wychowywane jest przez oboje rodziców, nie daje prawa do korzystania z omawianego sposobu opodatkowania żadnemu z rodziców. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z samotnym wychowywaniem dziecka, lecz z jego wychowywaniem przez oboje rodziców, z tym, że stanu wolnego.
W konsekwencji zdaniem MF brak jest uzasadnienia do zmiany przez resort finansów zaprezentowanego stanowiska. Przepisy dotyczące ulg podatkowych muszą być bowiem interpretowane ściśle. Jakakolwiek wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osób samotnie wychowujących dzieci resort finansów rozważy podjęcie działań legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie brzmienia art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o PIT.