Podatnik, który chce skorzystać z rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, musi nie tylko mieć określony stan cywilny, ale też faktycznie wychowywać samotnie dziecko – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16103).
Wynika z tego, że organy podatkowe słusznie odmawiają preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci podatnikom żyjącym w konkubinacie.
Zdaniem MF przeciwne rozumienie osoby samotnie wychowującej dziecko prowadziłoby do absurdalnych wniosków, że do skorzystania z preferencji wystarczającym warunkiem jest posiadanie przez podatnika dziecka oraz określonego stanu cywilnego. Tymczasem istotne jest to, czy podatnik wychowuje dzieci oraz czy wychowuje je samotnie. Stanowisko to podziela Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 30 czerwca 2009 r. (sygn. akt II FSK 279/08) uznał, że słowo „samotnie” oznacza wychowywanie dziecka bez udziału innej osoby.
Zmianę precyzującą definicję osoby samotnie wychowującej dzieci przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT opracowanej w komisji Przyjazne Państwo. Ministerstwo Finansów poprze te zmiany.