Podatnik może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych środków transportu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym łącznie równowartości kwoty 50 tys. euro.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA : Podatnik w 2007 roku korzystał z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 199 tys. zł, zakupił koparkę do robót ziemnych. W roku 2008 korzystał również z jednorazowej amortyzacji w wysokości 177 065,57 zł, zakupując następujące środki trwałe: samochód ciężarowy - 90 tys. zł; urządzenie do czyszczenia kanalizacji - 51 tys. zł; kamerę do monitorowania drożności kanalizacji - 36 065,57 zł. Czy w 2009 roku podatnik może kupić samochód ciężarowy i korzystać z jednorazowego odpisu amortyzacji do wysokości 50 tys. euro, mając na uwadze, że jednorazowy odpis amortyzacji jest pomocą de minimis?
ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Amortyzacja dokonana na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego. Oznacza to, że metoda jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy w świetle przepisów dotyczących pomocy publicznej nie jest dopuszczalne udzielenie podatnikowi pomocy de minimis.
Zastosowanie metody jednorazowych odpisów amortyzacyjnych powoduje szybsze niż według innych metod zaliczenie do kosztów podatkowych wartości środków trwałych.
Możliwość wyboru tej metody nie została uwarunkowana formą nabycia środka trwałego. Nie ma przeszkód do jej stosowania, gdy nabycie nastąpiło w sposób inny niż w drodze kupna (aport wniesiony do spółki, nabycie w drodze spadku i darowizny lub inny nieodpłatny sposób), a także do ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją.
W świetle tego ulga w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jakkolwiek stanowi pomoc publiczną, to nie stanowi pomocy na nabycie środka trwałego.
Należy dodać, że podatnik, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach pomocy de minimis, nie będzie mógł skorzystać z nowej metody amortyzacji, jeżeli pomoc ta przekroczyła wyznaczony pułap. Pułap ten określają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Zgodnie z tym przepisem łączna wartość tej pomocy w okresie kolejnych trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro.
W opisanym przypadku podatnik będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji od zakupu samochodu ciężarowego w 2009 roku do określonego limitu pomocy.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2009 r. (nr IPPB1/415-45/09-2/EC)
OPINIA
MAREK WOJDA
doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie
Interpretacja słusznie potwierdza, że w opisanej w niej sytuacji podatnik jest uprawniony do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, do wysokości 50 tys. euro. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT skorzystanie z takiej możliwości stanowi tzw. pomoc de minimis, która może być udzielana przez państwo członkowskie bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, pod warunkiem że w trzech kolejnych latach nie przekracza kwoty 200 tys. euro (w pewnych przypadkach 100 tys. euro). W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji limit ten nie został przekroczony. Należy podkreślić, że w omawianej sytuacji wartość pomocy stanowi faktyczna korzyść ekonomiczna wynikająca ze skorzystania z przyspieszonej amortyzacji podatkowej środka trwałego. Wartość tę należy obliczać zgodnie z wzorem zawartym w par. 4 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 194, poz. 1983 z późn. zm.). W opisanej sytuacji wartością pomocy nie jest więc łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika w trzech kolejnych latach.