Małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, muszą złożyć deklarację za 2008 rok najpóźniej 30 kwietnia 2009 r. Spóźnienie pozbawia prawa do złożenia wspólnego PIT.
Każdy podatnik podlega odrębnemu opodatkowaniu. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. małżonkowie, którzy na wspólny wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu PIT mogą być opodatkowani łącznie od sumy uzyskanych w roku podatkowym dochodów.
Aby małżonkowie mogli złożyć jeden PIT, muszą spełnić podstawowy warunek - terminowo złożyć deklarację. Spóźnienie pozbawi małżonków możliwości złożenia jednej deklaracji PIT, będą wtedy musieli złożyć oddzielne deklaracje.
Termin do złożenia wniosku o uprzywilejowane opodatkowanie jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wniosek małżonków o wspólne opodatkowanie, polegające na wyliczeniu zobowiązania podatkowego od połowy dochodu w podwójnej wysokości, może być skutecznie złożony wyłącznie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składane zeznanie. Oświadczenie złożone po tej dacie nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, że małżonkowie, którzy za 2008 rok chcą złożyć wspólne zeznanie, muszą to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2009 r.
Podobnie sprawa wygląda z korektą deklaracji. Dopuszczalność skorygowania po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w zeznaniu poszczególnych kwot zamieszczonych w rubrykach PIT nie uprawnia do jednoczesnego złożenia nowego - zmienionego - oświadczenia o wyborze łącznego bądź rozdzielnego opodatkowania małżonków. Takie oświadczenie złożone po 30 kwietnia nie wywołuje skutków prawnych, czyli jest bezskuteczne.