Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych przez przedsiębiorstwo nie skutkuje powstaniem dla spółki opodatkowanego przychodu.
Przedsiębiorstwo, potrzebując środków pieniężnych na bieżącą działalność, może uzyskać niezbędny kapitał, emitując dłużne papiery wartościowe - np. obligacje lub weksle. Ich emisja jest często dla spółki mniej kapitałochłonnym rozwiązaniem niż zaciągnięcie pożyczki czy kredytu na rynku finansowym.
Przepisy podatkowe nie regulują wprost zasad opodatkowania przychodów uzyskanym przez spółki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zdaniem Łukasza Postrzecha, starszego konsultanta w Accreo Taxand, dla celów kwalifikacji podatkowej tego typu zdarzeń zgodnie z powszechnie akceptowaną praktyką przyjęto stosować przepisy ustawy o CIT właściwe dla innych form finansowania działalności gospodarczej odnoszącym się do otrzymania kredytu i pożyczki. W szczególności chodzi o przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) określające odpowiednio kwalifikację przychodów i koszty uzyskania przychodu.