Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych przez przedsiębiorstwo nie skutkuje powstaniem dla spółki opodatkowanego przychodu.
Przedsiębiorstwo, potrzebując środków pieniężnych na bieżącą działalność, może uzyskać niezbędny kapitał, emitując dłużne papiery wartościowe - np. obligacje lub weksle. Ich emisja jest często dla spółki mniej kapitałochłonnym rozwiązaniem niż zaciągnięcie pożyczki czy kredytu na rynku finansowym.
Przepisy podatkowe nie regulują wprost zasad opodatkowania przychodów uzyskanym przez spółki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zdaniem Łukasza Postrzecha, starszego konsultanta w Accreo Taxand, dla celów kwalifikacji podatkowej tego typu zdarzeń zgodnie z powszechnie akceptowaną praktyką przyjęto stosować przepisy ustawy o CIT właściwe dla innych form finansowania działalności gospodarczej odnoszącym się do otrzymania kredytu i pożyczki. W szczególności chodzi o przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) określające odpowiednio kwalifikację przychodów i koszty uzyskania przychodu.
W związku z emisją dłużnych papierów wartościowych kwota pozyskanego finansowania poddana następnie spłacie nie stanowi odpowiednio przychodu ani kosztu podatkowego, natomiast odsetki wypłacone nabywcom tych papierów oraz wydatki związane z tą emisją zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów.
- Równocześnie przy założeniu, że podatnik przeznaczy środki pozyskane z takiej emisji na poniesienie wydatków związanych z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, powiększą one również bazę kosztową podatnika dla celów podatkowych - dodaje Łukasz Postrzech.
W rezultacie sprzedaży i późniejszego wykupu weksla własnego przez spółkę - jak stwierdza Łukasz Postrzech - odpowiednio otrzymanie a następnie spłacanie jego części kapitałowej jest dla podatnika neutralne podatkowo, a odsetki zapłacone od dyskonta weksla powinny stanowić koszty uzyskania przychodów.
W przypadku weksli prawo wekslowe nie nakłada obowiązków ujawniania informacji o emitencie, co zmniejsza koszty pozyskania środków finansowych przez przedsiębiorstwo w ten sposób.
SŁOWNIK
Weksel - krótkoterminowy papier dłużny określający polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej we wskazanym terminie i miejscu płatności. Weksle własne przedsiębiorstw, zwane kupieckimi, służą do finansowania zakupów materiałów i surowców w procesie produkcyjnym poprzez pozyskanie kapitału od innych przedsiębiorstw.