Czynność wystawienia weksla, która nie zawiera w sobie umowy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
W analizowanej przez NSA sprawie spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia weksle własne (terminowo-okazowe). Spółka otrzymuje od podmiotu obejmującego weksle, na rzecz którego ma być dokonana wypłata z tytułu wykupu weksla, kwotę pieniężną, która jest niższa od jego wartości nominalnej. W związku z wystawieniem weksli własnych zawierane są porozumienia wekslowe potwierdzające warunki, na których są one wystawiane.
Spółka zapytała ministra finansów czy wystawienie weksla własnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Według niej taka czynność jest poza zakresem tego podatku, gdy nie jest czynnością cywilnoprawną wymienioną w ustawie o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
W wydanej interpretacji minister finansów zgodził się, że samo wystawienie weksla nie jest objęte PCC, ale opodatkowaniu może podlegać zawarte porozumienie wekslowe, jeśli ma np. charakter umowy pożyczki czy sprzedaży.
Spółka zaskarżyła taką interpretację do sądu, który zgodził się z organem podatkowym, że porozumienie może być umową pożyczki, nawet jeśli z jej treści to nie wynika. W ocenie WSA porozumienie, w ramach którego jeden podmiot przeniósł na drugi oznaczoną ilość środków pieniężnych z zastrzeżeniem ich zwrotu, ma charakter umowy pożyczki.
NSA, rozpatrując sprawę, zgodził się z taką interpretacją. Sędzia Jan Rudowski podkreślił, że wystawienie weksla jest wyłączone z PCC, jeśli nie łączy się z nią żadna inna czynność cywilnoprawna (np. umowa pożyczki). Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 380/10