Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senatu ma odbyć się drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt wprowadza korzystne dla podatników zmiany polegające na rozszerzeniu katalogu odszkodowań zwolnionych z podatku dochodowego. Konieczność zmiany regulacji art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (SK 51/06), który orzekł o niekonstytucyjności tego przepisu w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału państwo, które zachęca strony sporu do jego ugodowego rozstrzygnięcia, nie powinno w takiej sytuacji nakładać swego rodzaju sankcji finansowej, jaką jest konieczność zapłaty podatku od uzyskanego odszkodowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Nowelizacja wprowadza zwolnienie tylko w odniesieniu do odszkodowań uzyskanych na drodze sądowej. W dalszym ciągu będą natomiast z niego wyłączone odszkodowania, które strony ustaliły umownie. Pozostawienie obecnych regulacji w tym zakresie ma na celu przeciwdziałanie wypłatom fikcyjnych rekompensat.

Projekt ustawy zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl