Opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011 (tzw. uchwała modernizacyjna). Przyjęcie uchwały pozwoli w perspektywie trzyletniej na efektywniejsze wykonywanie zadań.

Program zakłada m.in. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i wynagrodzeń. W projekcie uchwały przewiduje się dodatkowe środki na zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń osobowych w ciągu trzech lat w kwocie 262 527 tys. zł, umożliwiające wzrost mnożnika dla funkcjonariuszy do wielokrotności kwoty bazowej w 2011 roku wynoszącej 2,72. Sposób obliczania wielokrotności kwoty bazowej będzie taki jak w Straży Granicznej i Policji. Oznacza to wyłączenie z obliczeń środków na zapomogi oraz kwot planowanego odpisu na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej (3 proc. planowanych środków na uposażenia). Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej po wdrożeniu w 2009 roku (przy uwzględnieniu w obliczeniach kwoty bazowej z 2008 roku) wyniosłoby 4597,74 zł i byłoby wyższe od aktualnego o około 621,74 zł, tj. o 15,64 proc. Jednocześnie, w związku z planowanym procesem przenoszenia funkcjonariuszy celnych do korpusu służby cywilnej oraz członków korpusu Służby Cywilnej do Służby Celnej, podwyższeniu ulegną także wynagrodzenia osób, które nie będą funkcjonariuszami.