Opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Dotyczy on nagród za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka, w części przekazanej przez podatnika dla instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby zaniechano poboru PIT, należy m.in. udokumentować przekazanie nagrody dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a przy nagrodzie innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynikać będzie wartość przekazanej nagrody. Konieczne będzie też oświadczenie obdarowanej instytucji o jej przyjęciu. Rozporządzenie miałoby zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2008 roku. Proponowane rozwiązanie jest tymczasowe, gdyż w projektowanej nowelizacji ustawy o PIT do zwolnień zawartych w art. 21 wprowadza się zwolnienie z opodatkowania przedmiotowych nagród.

Więcej: www.mf.gov.pl