TOMASZ RYSIAK
prawnik z kancelarii Magnusson
W jednym z niedawno wydanych wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odniósł się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w celu wypłaty akcjonariuszom dywidendy. Wspomniany wyrok z 13 lipca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 382/07; niepublikowany) dotyczył traktowania podatkowego wydatków na odsetki od kredytu zaciągniętego w celu zapewnienia płynności finansowej, która mogła zostać zagrożona wskutek uchwalenia przez akcjonariuszy (udziałowców) dywidendy w kwocie przewyższającej możliwości finansowe danego podatnika.
Zgodnie z argumentacją podatnika, wypłata dywidendy, która w jego przypadku skutkowałaby problemami z płynnością finansową, mogłaby spowodować utratę zaufania zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansowych współpracujących z podatnikiem, a tym samym możliwością utraty potencjalnych przychodów. WSA w Warszawie przychylił się do zdania podatnika, wskazując, że koszty odsetek od omawianego kredytu są kosztem pośrednio związanym z przychodami podatnika, a tym samym mogą stanowić koszt podatkowy. Również organy podatkowe w okresie po wydaniu omawianego orzeczenia, w wydawanych przez siebie interpretacjach przepisów podatkowych podtrzymywały stanowisko WSA.
Biorąc to pod uwagę, tym bardziej zastanawiające, i wydaje się nielogiczne, jest jednomyślne, negatywne stanowisko organów podatkowych w zakresie kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu umorzenia akcji. W opinii bowiem organów podatkowych wydatek poniesiony na odsetki od kredytu zaciągniętego w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia nie wykazuje żadnego związku z uzyskiwanymi przez podatników przychodami (np. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w piśmie z 20 listopada 2006 r. nr ZD/4061-206/06). Należy w tym miejscu uznać, że podstawą tego rodzaju stanowiska organów podatkowych nie może być zasadniczy cel zaciągania tego rodzaju kredytu przez podatników, bowiem w obu wskazanych przypadkach jest nim zachowanie płynności finansowej. Tym samym należy uznać, że różnica w podejściu organów podatkowych wynikać może z różnego charakteru prawnego wypłaty dywidendy i wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji. Jednak i ten argument nie powinien znaleźć zastosowania, z uwagi na fakt podobieństwa dywidendy i umorzenia, tzn. obie wspomniane instytucje przewidziane są w przepisach kodeksu spółek handlowych, będąc bezwzględnym prawem udziałowców uchwalanym w analogicznym trybie tj. w drodze uchwały wspólników (akcjonariuszy). Co więcej Łódzki Urząd Skarbowy w interpretacji z 1 grudnia 2005 r. (nr ŁUS-II-2-423/165/05/JR) potwierdził możliwość zaliczenia przez podatników wydatków związanych z przymusowym umorzeniem udziałów, takich jak koszty zamieszczenia ogłoszeń prasowych pod warunkiem prawidłowego udokumentowania tych wydatków.
W konsekwencji trudno znaleźć uzasadnienie dla odmowy uznania odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zachowania płynności finansowej zagrożonej wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów za koszty uznania przychodu.
(EM)
Tomasz Rysiak, prawnik z kancelarii Magnusson / DGP