ZMIANA PRAWA - Komisja Nadzoru Audytowego będzie wykonywała swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów.
Komisja Nadzoru Audytowego będzie sprawowała nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Takie rozwiązanie przewiduje opublikowany wczoraj projekt ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
W skład ośmioosobowej Komisji wejdzie po dwóch przedstawicieli ministra finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także po jednym przedstawicielu Komisji Nadzoru Finansowego, ministra sprawiedliwości, organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Komisja Nadzoru Audytowego będzie wykonywać zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową. Z kolei przewodniczący Komisji, członek powołany ze strony ministra finansów, będzie sekretarzem lub podsekretarzem stanu w tym resorcie. Kadencja KNA będzie trwała cztery lata.
Do zadań nowego organu będzie należało zatwierdzenie określonych uchwał organów KIBR, zatwierdzanie rocznych planów kontroli wykonywania zawodu, przeprowadzanie kontroli pozaplanowych, a także rejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich.
Kontrola firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na trzy lata. Kontrola w tym przypadku będzie wykonywana przez zatrudnionych przez KIBR kontrolerów, ale wcześniej zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego. Na wniosek tego organu w kontrolach będą mogli uczestniczyć jako obserwatorzy (z prawem dostępu do wszystkich dokumentów) pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Finansów. Pozostałe kontrole (czyli w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego) będą przeprowadzane przez wizytatorów powołanych przez Krajową Komisję Nadzoru spośród biegłych rewidentów co najmniej raz na sześć lat.
JEDNOSTKI ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO
Do jednostek zainteresowania publicznego będą zaliczani:
• emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
• banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych,
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
• zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń,
• zakłady reasekuracji,
• instytucje pieniądza elektronicznego.