ZMIANA PRAWA - Komisja Nadzoru Audytowego będzie wykonywała swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów.
Komisja Nadzoru Audytowego będzie sprawowała nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Takie rozwiązanie przewiduje opublikowany wczoraj projekt ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
W skład ośmioosobowej Komisji wejdzie po dwóch przedstawicieli ministra finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także po jednym przedstawicielu Komisji Nadzoru Finansowego, ministra sprawiedliwości, organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.