Czy każda działalność podlega liniowemu PIT

Podatnik zajmuje się uprawianiem sportu. Uzyskuje z tego tytułu przychody. Czy może opodatkować je jako działalność gospodarcza, liniowym PIT?

Nie

Uprawianie sportu nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychody z tego tytułu nie zaliczają się do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym nie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym PIT, według 19-proc. stawki.

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przychodem jest przelew wierzytelności

Czy podatnik, który otrzymał wierzytelność, powinien ją wykazać jako przychód?

Tak

Źródłami przychodu mogą być także przychody z innych źródeł, np. z tytułu przelewu wierzytelności.

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można sprzedać nieruchomość firmy

Czy sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej jest odrębnym źródłem przychodu?

Tak

Prowadzona przez podatnika działalność, polegająca na obrocie nieruchomościami (skupie i następnie ich dalszej odsprzedaży), nie może w żaden sposób być uznana za działanie mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Tym samy prowadzona przez podatnika sprzedaż jest działalnością gospodarczą.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy sprzedaż i zamiana lokalu są opodatkowane

Czy sprzedaż mieszkania lub jego zamiana są źródłami przychodów podlegającymi PIT?

Tak

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ogranicza w sposób istotny swobodę dysponowania prawem własności i innymi prawami w tym przepisie wymienionymi. Z tej przyczyny, jako przepis o charakterze wyjątkowym, musi być interpretowany ściśle. Nabycie nieruchomości w drodze sprzedaży i zamiany w rozumieniu omawianego przepisu wywiera identyczne skutki prawnopodatkowe. Bez znaczenia w sprawie pozostaje przyczyna zamiany lokalu.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ważny jest przychód należny

Czy przy rozliczeniach ważny jest przychód należny?

Tak

Przez przychody należne rozumieć można wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. Należność wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelności to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy prawa majątkowe są opodatkowane

Czy przepisy ustawy o PIT przewidują jako źródło przychodów prawa majątkowe, np. sprzedaż roszczenia do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Tak

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że jednym ze źródeł są prawa majątkowe, w tym także prawa majątkowe związane z nieruchomościami.

Skoro prawo użytkowania wieczystego gruntu jest prawem majątkowym, roszczenie do ustanowienia tego prawa jest również prawem majątkowym.

Tym samym przychód ze sprzedaży takiego roszczenia - prawa majątkowego należało wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy alimenty dla byłej żony to przychód

Podatnicy rozwiedli się. Mąż postanowił dobrowolnie płacić alimenty na rzecz byłej żony. Czy takie wypłaty są przychodem żony?

Tak

Wskazane świadczenie ma charakter alimentacyjny i stanowi dla małżonka, który z niego korzysta, źródło przychodów. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy katalog źródeł jest zamknięty

Czy katalog przychodów z innych źródeł jest zamknięty?

Nie

Artykuł 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje (tylko przykładowo) przychody z innych źródeł. Na przykładowe wyliczenie tych innych źródeł przychodów wskazuje użycie w przepisie wyrazów w szczególności. Oznacza to, że poza wymienionymi w tym przepisie źródłami przychodu mogą istnieć jeszcze inne.

Podstawa prawna

• Art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy niewykazanie całych dochodów jest błędem

Podatnik nie zadeklarował do opodatkowania wszystkich uzyskanych dochodów. Czy jest to równoznaczne z zatajeniem dochodów?

Tak

Mamy tu do czynienia z przychodami z nieujawnionych źródeł przychodów. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy najem trzeba wykazać w PIT

Czy uzyskując dochody z najmu, trzeba składać PIT?

Tak

Jednym ze źródeł przychodów jest: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Oczywiście przychody z najmu należy wykazywać w zeznaniu rocznym PIT. Sposób rozliczenia będzie zależał od formy opodatkowania, jaką podatnik dla takich przychodów wybierze. Najem można rozliczać albo na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali PIT, albo według zasad przewidzianych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Te dwie formy będą miały zastosowanie, gdy podatnik wynajmuje nieruchomość prywatną. Natomiast podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej, mają jeszcze do wyboru podatek liniowy. Rozliczając najem na zasadach ogólnych, przychody z tego tytułu wykazuje się w PIT-36 (składanym do 30 kwietnia roku podatkowego po roku, którego rozliczenie dotyczy). Najem opłacany ryczałtem wykazuje się w PIT-28, składanym do końca stycznia roku podatkowego po roku, za który składane jest zeznanie. Natomiast przedsiębiorcy, płacący liniowy PIT z najmu, rozliczają się na druku PIT-36L (składanym do końca kwietnia).

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy opodatkowane są przychody w naturze

Przedsiębiorca prowadzi hurtownię ze środkami czystości. Gdy towar ma krótki termin ważności, przekazuje je bezpłatnie pracownikom. Czy otrzymywanie tych towarów jest przychodem?

Tak

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Podstawa prawna

• Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zagraniczne zarobki trzeba przeliczać

Podatnik pracował za granicą. Musi rozliczyć zarobione pieniądze w polskim urzędzie skarbowym. Czy trzeba przeliczać je na złote?

Tak

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu kupna do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa prawna

• Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).