JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatniczka nabyła nieruchomość w drodze darowizny 29 czerwca 2007 r. Była zameldowana w tej nieruchomości od 1 czerwca 1991 r. do 25 lutego 2004 r. na pobyt stały, ale w momencie jej nabycia, tj. 29 czerwca 2007 r., nie posiadała w niej meldunku stałego. Podatniczka zameldowała się ponownie 14 lutego 2008 r. Obecnie podatniczka chciałaby sprzedać tę nieruchomość. Czy może skorzystać z ulgi meldunkowej?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepisy ustawy nie określają daty, od której należy liczyć okres zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wskazany okres. W tej sytuacji ze zwolnienia skorzystać może podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym w okresie nieprzypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia. Zatem każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia. Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W odniesieniu do osób, które uzyskają tego rodzaju przychody w 2008 roku, termin do złożenia tego oświadczenia został przedłużony do 30 kwietnia 2009 r. Zatem, aby podatniczka mogła skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, musi spełnić łącznie dwie przesłanki powinna być zameldowana w zbywanym mieszkaniu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia; terminowo złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2008 r. (nr IPPB1/415-495/08-2/MO).