Pracownikom zobowiązanym do udziału w szkoleniach e-learningowych w ramach wykonywanych obowiązków nie można kosztu tych szkoleń zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy.
Szkolenia e-learningowe finansowane przez pracodawcę, gdy są związane z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, nie powinny stanowić przychodu ze stosunku pracy. Nieco inaczej przedstawia się kwestia ustalenia przychodu, gdy szkolenia e-learningowe są niezwiązane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi przez pracowników na stanowisku pracy albo mają na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia pracowników. W takich przypadkach stanowi to przychód ze stosunku pracy lub jest zwolnione z PIT, ale po spełnieniu określonych warunków.
Trzeba pamiętać, że zwolniona z PIT jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie zawodowe pracownika, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
Organizatorem szkolenia może być: publiczna lub niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową.
Organy podatkowe uznają, że ze zwolnienia z PIT korzystać będą jedynie świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, jeżeli organizatorem szkolenia będzie podmiot posiadający stosowną akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Natomiast w przypadku, gdy organizator szkolenia nie jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych oraz nie posiada akredytacji kuratora oświaty, wartość świadczeń stanowić będzie przychód pracownika - uzyskany ze stosunku pracy - podlegający opodatkowaniu PIT.
Z takim stanowiskiem nie zgadzają się sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1915/07) uznał, że zwolnienia nie można uzależniać od posiadania przez podmiot szkolący akredytacji.
PRZEPISY ZWALNIAJĄCE SZKOLENIA Z PIT
Przepisy, na podstawie których prowadzone są szkolenia zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych:
• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216),
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.).