Niektóre oddziały przedsiębiorcy zagranicznego będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
NOWE PRAWO
Od 2009 roku nowa grupa jednostek będzie mogła sporządzać sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Zmiana przepisów w tym zakresie będzie dotyczyła oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. Możliwość stosowania od przyszłego roku międzynarodowych standardów przez niektóre oddziały wprowadza ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 63, poz. 393),
Według Radosława Świderskiego, biegłego rewidenta, dyrektora Mac Auditor, zmiana jest krokiem w dobrym kierunku. Ekspert wyjaśnia, że oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.
- Sporządzanie sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie według międzynarodowych standardów, jest dużym utrudnieniem - twierdzi nasz rozmówca. Radosław Świderski podkreśla, że w praktyce wiąże się to z koniecznością sporządzania dwóch sprawozdań finansowych. Jednego według ustawy o rachunkowości, aby spełnić przepisy prawa polskiego i drugiego według MSSF, aby ustalić sytuację finansową i wynik finansowy całego przedsiębiorstwa (łącznie z oddziałami).