Od przyszłego roku nieruchomości inwestycyjne będzie można inwentaryzować raz na cztery lata.
Wszystkie nieruchomości, zarówno zaliczone do inwestycji, jak i środków trwałych, będą mogły być inwentaryzowane raz na cztery lata. Taką możliwość wprowadzi od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 393). Nowe zasady weryfikacji majątku firmy obejmą również papiery wartościowe w formie zdematerializowanej. Według nowych przepisów, na dzień bilansowy inwentaryzacja tych składników majątku będzie się odbywała w drodze uzyskania odpowiednich potwierdzeń.
Maciej Czapiewski, biegły rewident z M2 Audyt, ocenia zmiany pozytywnie. Według eksperta, nie ma merytorycznego uzasadnienia dla przeprowadzania częściej inwentaryzacji nieruchomości zaliczanych do inwestycji niż nieruchomości zaliczanych do środków trwałych, co wynikało z dotychczasowego brzmienia przepisów (corocznie dla inwestycji, raz na cztery lata dla środków trwałych).
- Co do papierów wartościowych, to wprowadzona zmiana odzwierciedla jedynie obecną praktykę w zakresie inwentaryzacji zdematerializowanych papierów wartościowych - twierdzi nasz rozmówca. Maciej Czapiewski wskazuje, że kwestię tę reguluje art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu, w odniesieniu do aktywów i pasywów, które z uzasadnionych przyczyn nie mogły być zinwentaryzowane w drodze spisu z natury, należy zastosować inwentaryzację w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Większość spółek dokonuje tego przez porównanie z uzyskanym potwierdzeniem.