Certyfikat księgowy wydawany przez ministra finansów uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto więc pamiętać, że uprawnia on do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług księgowych. Oznacza to, że nie ma obowiązku posiadania certyfikatu dla osób, które pracują w działach księgowości, np. na podstawie umowy o pracę.

Obecnie certyfikat można otrzymać na dwa sposoby. Posiadając odpowiednie wykształcenie lub przystępując do egzaminu.

W obu przypadkach należy złożyć odpowiednie dokumenty do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów na adres ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dokładne wymogi w tym zakresie określa rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).

Dokumentacja

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego lub o zakwalifikowanie do egzaminu muszą złożyć własnoręcznie podanie wniosek odpowiednio o wydanie certyfikatu księgowego lub o zakwalifikowanie do egzaminu.

Nie ma urzędowego druku ani wzoru tego dokumentu. Przepisy określają jedynie dane, które powinny być zawarte, czyli numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.

Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości, oraz potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom lub świadectwo).

W przypadku gdy kandydat będzie chciał przedstawić kopie dokumentów, powinny być one uwierzytelnione przez notariusza.

Przypomnijmy, że za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności:

- o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, na zasadach w niej określonych, tj.: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych; lub

- w ramach badania sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta.

Dlatego też dokumentami potwierdzającymi w tym przypadku może być świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy. Jeżeli z zajmowanego stanowiska pracy nie wynika wymagana praktyka, warto przedstawić np. zakres obowiązków.

Oświadczenie o niekaralności

Konieczne jest przesłanie przez ubiegającego się o certyfikat również oświadczenia, że posiada on pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Oświadczenie powinno być przez wnioskodawcę podpisane i opatrzone datą.

Wydanie certyfikatu

W przypadku złożenia podania o wydania certyfikatu rozpatrzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy. Jeżeli termin ten nie może być dotrzymany, wyznaczany jest nowy, o czym wnioskodawca jest informowany. Zasady te wynikają z tego, że procedura wydawania certyfikatów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Przesunięcie terminu wiąże się często z faktem, że składana dokumentacja nie jest pełna.

Jeżeli tak się stanie, do wnioskodawcy wysyłana jest pisemna korespondencja, w której informowany jest o rodzaju uchybienia i o konieczności uzupełnienia dokumentów.

Natomiast w przypadku certyfikatów osób, które zdały egzamin, wydawane są bezpośrednio po zatwierdzeniu wyników egzaminu i rozpatrzeniu złożonych odwołań.

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ DO MF

  • podanie o wydanie certyfikatu lub zakwalifikowanie się do egzaminu
  • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie
  • dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości
  • oświadczenie ubiegającego się, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny karalne określone w ustawie o rachunkowości

Ważne!

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który w założeniu ma wejść w życie od 1 stycznia 2008 r. zakłada zmianę zasad wydawania certyfikatu. Zakłada on przyznawanie certyfikatu osobom, które przystąpią do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe. Przepisy przejściowe umożliwiają jednak otrzymanie certyfikatu na dotychczasowych zasadach, czyli bez egzaminu, osobom, które złożą wniosek o jego wydanie do końca 2009 roku. Projekt zmian dostępny jest na stronach Ministerstwa Finansów

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl