Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wykazany w nim wynik należy przeksięgować na konto - Rozliczenie wyniku finansowego.
Wykazany w sprawozdaniu finansowym wynik jest podstawą do podjęcia decyzji o podziale osiągniętego zysku lub pokryciu straty. Takie kroki można jednak podjąć dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania przez uprawniony organ. W przypadku spółek zobowiązanych zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. 76, poz. 694 z późn. zm.) do badania dodatkowo niezbędna jest pozytywna opinia biegłego rewidenta (z zastrzeżeniem lub bez). Podział wyniku bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa.
Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione pod datą zatwierdzenia sprawozdania, dodatni wynik finansowy netto (zysk) przeksięgowuje się w następujący sposób: strona Wn konta 860 - Wynik finansowy, strona Ma konta 820 - Rozliczenie wyniku finansowego. Stratę ujmuje się w księgach odwrotnym zapisem.
Należy pamiętać, że sposób podziału zysku uzależniony jest od przepisów dotyczących danego rodza-ju jednostki. Przykładowo w przypadku spółek akcyjnych znaczenie będzie miał kodeks spółek handlowy. Zobowiązuje on bowiem do tworzenia odpisów na kapitał zapasowy w wysokości 8 proc. zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ewidencjonuje się w następujący sposób: strona Wn konta 820 - Rozliczenie wyniku finansowego, strona Ma konta 802 - Kapitał zapasowy. Pozostałą część zysku można przeznaczyć np. na wypłatę dywidend.
W przypadku wykazania przez spółkę straty walne zgromadzenie musi podjąć decyzję o jej pokryciu np. z kapitału zapasowego. W księgach rachunkowych zostanie to odzwierciedlone zapisem: strona Wn konta 802 - Kapitał zapasowy, strona Ma konta 820 - Rozliczenie wyniku finansowego.