JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy Pricewaterhouse-Coopers

Od 1 stycznia 2005 r. istnieją w Bułgarii ulgi prorodzinne. Jeden z rodziców, będący bułgarskim rezydentem podatkowym, może odliczyć od dochodu do opodatkowania kwotę 420 BGN (ok. 800 zł) na jedno dziecko, 840 BGN (ok. 1600 zł) na dwoje dzieci, a 1260 BGN (ok. 2400 zł) w przypadku trojga lub większej liczby dzieci. Z ulgi można skorzystać, jeśli dzieci są bułgarskimi rezydentami lub obywatelami i nie ukończyły 18 lat. Drugi z rodziców jest zobowiązany do przekazania oświadczenia, że nie skorzysta z ulgi. Zasadniczo ulga podlega odliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym. Może być jednak również uwzględniona przez pracodawcę na koniec roku w liście płac. Państwowe zasiłki na dzieci nie podlegają opodatkowaniu.

Przepisy bułgarskie przewidują także zachęty podatkowe w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów. Mianowicie osoby zatrudnione na podstawie innych umów niż umowa o pracę mogą odliczyć koszty w wyższej wysokości niż standardowe. Przykładowo osoby wykonujące wolny zawód i prowadzące własną praktykę mogą odliczyć kwotę równą 35 proc. dochodu brutto. Z kolei osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menedżerskich mogą pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o 10 proc. Natomiast z tytułu należności licencyjnych przysługuje odliczenie w wysokości 70 proc.

Ciekawe rozwiązania dotyczą także stawek podatkowych stosowanych dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Są to stawki zryczałtowane, a ich wysokość zależy od wielkości posiadanych aktywów. Przykładowo hotele płacą podatki od łóżka, a lokale oferujące usługi gastronomiczne lub rozrywkowe - od miejsca. Z kolei osoby prowadzące działalność handlową płacą podatki w zależności od wielkości powierzchni usługowej, rodzaju działalności i jej lokalizacji.

Należy także zwrócić uwagę na to, że od 2008 roku Bułgaria postanowiła w ogóle zastąpić opodatkowanie osób fizycznych według skali progresywnej (w której najwyższa stawka podatkowa wynosi 24 proc.) podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10 proc. Ma to na celu ograniczenie szarej strefy, a także zwiększenie konkurencyjności Bułgarii w zakresie przyciągania wykwalifikowanych pracowników i inwestycji. Zgodnie z przedstawionym projektem, wraz z wprowadzeniem 10-proc. stawki podatku zostaną zniesione wszystkie udogodnienia podatkowe, a także kwota wolna od podatku. W konsekwencji stawka podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zrównana z obowiązującą od 2007 roku 10-proc. stawką podatku dochodowego od osób prawnych (obniżoną z 15 proc.).

Jednocześnie władze Bułgarii planują przedstawić szczegółowy plan reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Już teraz wiadomo, że obniżce ulegnie (o 3 punkty procentowe) składka na ubezpieczenia społeczne płacona przez pracodawcę. Obecnie łączna składka na ubezpieczenia społeczne wynosi w Bułgarii 30 - 31 proc., z czego 20 - 21 proc. płaci pracodawca, a nieco ponad 10 proc. - pracownik. Dodatkowo, pracodawca płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3,9 proc., a pracownik - 2,1 proc.

(EM)