ORZECZENIE

Zapadł niekorzystny wyrok dla podatników, którzy prowadzą działalność polegającą na sprzedaży samochodów. WSA w Warszawie orzekł, że w sytuacji, gdy spółka zajmująca się sprzedażą samochodów kupuje auta, które są wykorzystywane do testów dla klientów lub są to samochody zastępcze (używane przez klientów w trakcie serwisowania ich samochodów) oraz wprowadza je do ewidencji środków trwałych i sprzedaje przed upływem roku, to nie może skorzystać z pełnego odliczenia VAT. Sąd uznał, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym odliczyć można 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Zdaniem sądu w przypadku samochodów wykorzystywanych do testów i samochodów zastępczych należy uznać, że są to pojazdy wykorzystywane na potrzeby własne spółki.

A zatem spółka w takim przypadku nie może być traktowana jak podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów. Do spółki w omawianej sytuacji nie ma więc zastosowania art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT, który stanowi, że ograniczenia (60 proc., ale nie więcej niż 6 tys. zł) w zakresie odliczenia nie stosuje się, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów (pojazdów).

Sąd podzielił zatem argumentację ministra finansów, który wydał zaskarżoną interpretację. Ze stanowiskiem ministra nie zgadzała się spółka. Twierdziła ona, że od samochodów do testów i samochodów demonstracyjnych przysługuje jej, jako podatnikowi prowadzącemu działalność polegającą na sprzedaży samochodów, prawo do pełnego odliczenia VAT. Spółka dowodziła, że wyłączenie określone w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT (ograniczające prawo do odliczenia) jest wyłączeniem podmiotowym, a nie przedmiotowym. Zdaniem skarżącej oznacza to, że jeśli podmiot (podatnik VAT) spełnia warunki określone w przepisie, czyli prowadzi działalność w zakresie odsprzedaży samochodów, to ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 3354/08 (nieprawomocny)