Dziadkowie chcą przekazać wnukowi darowiznę pieniężną w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem tych środków na zakup mieszkania. W opisanej sytuacji obdarowany będzie mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny, jeżeli spełni wymogi związane z odpowiednim udokumentowaniem darowizny i poinformowaniem urzędu skarbowego o fakcie otrzymania majątku.

Przekazanie pieniędzy powinno nastąpić na podstawie pisemnej umowy darowizny. Zawarcie umowy jest bardzo istotne, przede wszystkim w perspektywie jej późniejszego udokumentowania w urzędzie skarbowym. Umowa darowizny w zasadzie powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak w przypadku przekazywania pieniędzy brak zachowania tej formy nie będzie miał wpływu na ważność umowy. Zawarcie umowy darowizny u notariusza ma jednak tę zaletę, że jako płatnik podatku wyręczy on podatnika we wszystkich obowiązkach względem urzędu skarbowego. Sposób zawarcia umowy wpłynie również na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zwykłej umowy pisemnej powstanie on z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, pieniądze należy przekazać w odpowiedni sposób, tzn. na rachunek bankowy nabywcy albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Dowód takiego przekazania należy dostarczyć urzędowi skarbowemu. Trzeba także pamiętać, aby w tytule przelewu lub przekazu wskazać, iż chodzi o darowiznę.

Obdarowany powinien poinformować urząd skarbowy (właściwy dla darczyńcy) o nabyciu majątku w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z1 wraz z dowodem przekazania pieniędzy. Konieczne będzie również okazanie zawartej umowy darowizny.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl