dr JANUSZ MARCINIUK

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Do końca 2006 roku brak było możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw. Z dniem 1 stycznia 2007 r. został jednak skreślony pkt 65 art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., nazywanej dalej ustawą). Oznacza to, że wydatki takie mogą, na zasadach ogólnych, stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów.

Należy pamiętać, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika oraz nie może zostać wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone na zapewnienie pracownikom opieki medycznej będą z całą pewnością miały wpływ na poprawę stanu zdrowia pracowników, dzięki czemu ograniczeniu uległaby absencja w pracy z powodu choroby, co przełożyłoby się na efektywność wykonywanej pracy. Zatem ponoszone przez podatników wydatki są związane w sposób pośredni z uzyskanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Należy więc uznać, że przedmiotowe wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Powyższy pogląd potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 19 lipca 2007 r., nr 1401/BP-II/4210-35/07/JM. Podkreślił jednak, że jako koszty uzyskania przychodów nie mogą być traktowane wydatki poniesione na wykupienie pakietu świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników.

Not. KT