WYWIAD. Podatnicy, którzy muszą w Polsce rozliczać dochody zagraniczne, mogą uwzględnić w rocznym PIT diety z tytułu odbywania podróży zagranicznych.
ROZMOWA
• Podatnicy, którzy pracowali za granicą, a muszą rozliczać się w Polsce, mogą w polskim PIT uwzględnić diety z tytułu podroży zagranicznej. W jakiej wysokości?
- Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety.
• Jak ustalić wysokość diety?
- Sama wysokość diety dotycząca podróży do danego państwa została określona w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
• Czy ważna przy odliczaniu diet jest tylko długość pobytu poza krajem?
- Artykuł 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący kwestie diet, wyraźnie zwalnia od opodatkowania kwotę odpowiadającą 30 proc. diety jedynie za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Tym samym więc dla celów podatkowych istotny jest nie tyle sam okres przebywania za granicą, ale - możliwy do wykazania przez danego podatnika - okres pozostawania tego podatnika w stosunku pracy z zagranicznym pracodawcą.
• Po jakim kursie przeliczać diety?
- Wydaje się, że w większości przypadków w ogóle nie ma potrzeby przeliczania diet na złote, ponieważ kwota odpowiadająca 30 proc. diety jest zwolniona od opodatkowania. Tym samym dla celów rozliczenia podatkowego wystarczy kwotę tę - w obcej walucie - odliczyć bezpośrednio od kwoty otrzymanego - zazwyczaj w tej samej obcej walucie - wynagrodzenia z tytułu pracy za granicą.
• Czy możemy tę sytuację przedstawić na przykładzie?
- Tak. Przykładowo, osoba która pracowała w Wielkiej Brytanii od 1 marca do 30 czerwca danego roku i uzyskała w tym okresie dochód w wysokości np. 5 tys. funtów, może bezpośrednio odliczyć od tego dochodu kwotę 1171,20 funta (9,60 funta, czyli 30 proc. od kwoty diety dziennej określonej na 32 funty, pomnożone przez 122 dni pracy w Wielkiej Brytanii).
• A jak obliczyć diety, gdy ich wysokość podana jest w innej walucie niż ta, w której podatnik zarabia?
- W tych przypadkach, w których kwota diety dziennej została wyrażona w rozporządzeniu w innej walucie niż waluta, w której dany podatnik uzyskał dochód, najbardziej racjonalne wydaje się zastosowanie kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP - z tego samego dnia, w którym uzyskano dochód podlegający opodatkowaniu, gdyż jest to ten sam kurs, po którym najprawdopodobniej będzie przeliczany dochód dla celów rozliczenia podatkowego w Polsce.