O tym, czy wypłacona z tytułu podróży służbowej dieta będzie przychodem pracownika, przesądza jej wysokość.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) oraz b) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży pracowników i osób niebędacych pracownikami, do określonej wysokości. Limity te określa rozporządzenie w sprawie w wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Oznacza to, że zwolnienie z PIT będzie obejmowało kwoty wypłaconych pracownikom należności nieprzekraczających określonych w rozporządzeniu limitów. Nadwyżkę traktuje się jako przychód pracownika ze stosunku pracy, który podlega PIT.

Przekroczenie limitu