Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt ustawy o podatku akcyzowym (z 23 sierpnia 2007 r.) został przekazany stałemu komitetowi Rady Ministrów. Komitet obradował wczoraj. Jednak ustawa akcyzowa została zdjęta z porządku obrad. Kolejne posiedzenie ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

Główne cele nowej ustawy to: dostosowanie naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych oraz uporządkowanie systemu na podstawie sygnałów, jakie resort finansów miał od podatników.

Zdaniem ekspertów ustawa akcyzowa powinna być priorytetem dla rządu. Powinna być uchwalona w przyspieszonym trybie legislacyjnym i przyjęta w całości. Inaczej mogą zostać na nas nałożone kary ze strony Unii Europejskiej (więcej GP nr 167/2007).

Sankcje finansowe ze strony Wspólnoty w sytuacji, gdy nie zmienimy przepisów akcyzowych, nie są tylko czczą pogróżką. Polska sprawa dotycząca opodatkowania akcyzą energii elektrycznej jest już przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej przewidują, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii elektrycznej przez jej producenta. Natomiast przepisy wspólnotowe przenoszą moment powstania obowiązku na moment dostawy energii elektrycznej przez dystrybutora i redystrybutora. To tylko jeden z przykładów, który wskazuje na pilną potrzebę zmiany ustawy akcyzowej.

Inne nowe rozwiązania zawarte w projekcie to m.in.: doprecyzowanie definicji; przeniesienie stawek akcyzy z rozporządzenia do ustawy; opracowanie nowej struktury stawki na papierosy (do 2009 roku musimy wprowadzić akcyzę na papierosy w wysokości 64 euro). Ponadto akcyzą od 2012 roku zostaną objęte węgiel i koks (stawka akcyzy będzie wynosić 1,18 zł/GJ).

SKUTKI OPÓŹNIEŃ WPROWADZANIA ZMIAN W AKCYZIE

Wprowadzanie zmian w akcyzie może wywołać następujące skutki:

  • będą występować rozbieżności interpretacyjne, jeśli chodzi o definicje zawarte w ustawie,
  • polskie przepisy nie będą dostosowane do prawa unijnego,
  • gdy ETS uzna, że nie dostosowaliśmy prawa w zakresie m.in. opodatkowania akcyzą energii do przepisów UE, podatnicy będą mogli wnioskować o odszkodowania,
  • Unia może nałożyć na Polskę także kary finansowe.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl