Część B załącznika PIT/O wypełniają podatnicy korzystający m.in. z odliczeń od dochodu (przychodu) darowizn, o których mowa w ustawie o PIT lub z odliczeń darowizn na podstawie odrębnych ustaw. Darowizny można przekazać na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego, w tym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o PIT przewiduje też możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego, a także krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. W takich przypadkach łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Oprócz tego można odliczyć darowizny wynikające z odrębnych ustaw. W takim przypadku w PIT/O wpisuje się darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów. Na przykład, zgodnie z ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn w PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

W przypadku, gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych darowiznach i o obdarowanych podmiotach, trzeba wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(ch) jedynie numer identyfikacji podatkowej (poz. 1 lub 2), dane identyfikacyjne i adres obdarowanego oraz wysokość przekazanej darowizny, o których mowa w części D załącznika. Łączną liczbę składanych załączników PIT/O należy podać w zeznaniu podatkowym.