Firmy audytorskie będą przekazywać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego informacje na temat świadczonych usług. Z kolei egzaminy na biegłego rewidenta będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wynika to z dwóch opublikowanych projektów rozporządzeń ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.
Jeden z nich dotyczy rocznej sprawozdawczości firm audytorskich. Rozporządzenie to określi zakres informacji, które firma audytorska będzie przekazywała Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do końca lutego następnego roku. Zgodnie z projektem będzie to:
Reklama
  • rodzaj wykonanej usług, w tym czynności rewizji finansowej i inne,
  • opis wykonanej usługi i data jej wykonania, rodzaj wydanego sprawozdania lub raportu,
informacje o roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe
podlegające badaniu, w przypadku badań ustawowych,
  • informacje o jednostce, na rzecz której usługa została wykonana, w tym nazwa, siedziba,
  • numer identyfikacji podatkowej oraz forma organizacyjno-prawna tej jednostki,
  • miejsce wykonania usługi z uwzględnieniem, czy usługa wykonana była na rzecz
  • jednostek z siedzibą na terytorium Polski czy poza tym terytorium,
  • wysokość przychodu uzyskanego z tytułu wykonania usługi.
Trzeba będzie też podać informacje o osobach wykonujących usługę w imieniu firmy audytorskiej (imię i nazwisko oraz numer w rejestrze biegłych rewidentów – w przypadku gdy usługa była wykonana przez biegłego rewidenta). Natomiast w zakresie dotyczącym podwykonawców usług informacje będą obejmować również: nazwę podwykonawcy, jego formę organizacyjno-prawną, a także siedzibę, numer wpisu podwykonawcy na listę firm audytorskich oraz wysokość przychodu uzyskanego z tytułu wykonania usługi.
Przepisy wykonawcze będą zawierać dwa wzory formularzy sprawozdawczych. Jeden będzie dotyczył usług wykonanych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, a drugi pozostałych firm. Pierwsze takie sprawozdanie będzie trzeba złożyć za 2020 r.
Drugi projekt, który zmieni przepisy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, ma umożliwić komisji dostosowanie egzaminów do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Z projektu wynika, że pojawi się m.in. możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminów dla tych osób. Zainteresowani będą musieli złożyć w tym celu pisemny wniosek wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Rozporządzenie nowelizujące wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.