Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie skoncentruje się na obsłudze podatkowych grup kapitałowych i podatników o przychodach powyżej 50 mln euro. Każdy z nich dostanie swojego opiekuna.
Reklama
Podobny pomysł pojawił się już w 2015 r., ale ostatecznie nie został wtedy wdrożony. Teraz Ministerstwo Finansów wraca do niego. Nowa koncepcja obsługi największych podatników ma funkcjonować już od 2021 r.

Nowa struktura

Obecnie dużych podatników obsługuje 20 właściwych miejscowo, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, funkcjonujących we wszystkich województwach.

Reklama
– Od przyszłego roku jeden z nich, tj. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, będzie obsługiwał: wszystkie grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i na NewConnect oraz podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów – informuje Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podatników w Ministerstwie Finansów.
Dodaje, że pozostałym 19 urzędom będą podlegać: jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także podatnicy o minimalnym przychodzie 3 mln euro.
Dziś wyspecjalizowane urzędy obsługują m.in. podatników o przychodach co najmniej 5 mln euro. Podlegają im również podmioty zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta lub gdy nierezydent dysponuje co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.
– W praktyce mowa również o małych podmiotach zajmujących się drobnym handlem lub prowadzących bary – wyjaśnia dyrektor Gostomski. Teraz ma się to zmienić – tego typu małe podmioty nie będą już obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy.

Inne zmiany

Obsługą funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych zajmie się Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Skoncentrowany zostanie też pobór podatku u źródła od osób prawnych. Od 2021 r. ma się tym zajmować tylko jeden urząd – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie. Dzisiaj mogą to być różne urzędy w zależności od tego, czy wynagrodzenie jest wypłacane na rzecz osoby fizycznej czy prawnej oraz od siedziby płatnika wypłacającego te należności.

Opiekun podatnika

Zmiany, które przygotowuje Ministerstwo Finansów, mają usprawnić obsługę podatników. Dlatego ci najwięksi, którzy będą podlegać Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie, będą mieli swoich opiekunów.
Jak wyjaśnia Artur Gostomski, nie jest to nowa koncepcja. Już w 2019 r. zaczęła działać specjalna infolinia dla kluczowych podmiotów, tj. o przychodach powyżej 50 mln euro (jest ich ok. 2,8 tys.).
– Każdy z nich otrzymał zaproszenie do korzystania z tej infolinii i informację, kto w obsługującym urzędzie jest ich opiekunem – tłumaczy dyrektor.
Zmiana będzie polegać na tym, że od 2021 r. najwięksi podatnicy mają mieć nowych opiekunów w Pierwszym Mazowieckim US w Warszawie. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pomoc w załatwianiu trudnych spraw i zapewnienie szybkiego przepływu informacji między organami a firmą.
– Przykładowo, jeżeli kluczowy podatnik będzie chciał uzyskać informację czy wyjaśnić rozbieżności w deklaracji, opiekun mu podpowie, z kim ma się skontaktować – wyjaśnia dyrektor Gostomski.
Obowiązki opiekunów nie będą uregulowane w przepisach. Zmianie ulegną natomiast trzy rozporządzenia w sprawie:
■ niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 700),
■ wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 505),
■ właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2371).