Jak mogę ustalić, czy świadczona przez klienta mojego biura rachunkowego usługa należy do usług niematerialnych oznaczanych symbolem GTU_12? Czy należą do nich usługi pozyskiwania klientów?

Zobacz też: Komplet Nowy JPK_VAT + 2 ebooki

TEMAT: JPK_V7
PROBLEM: Jak rozumieć pojęcie usług niematerialnych
Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od „01” do „13” dotyczących niektórych towarów i usług (zob. par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia będą wykazywane w nowym pliku JPK_V7 poprzez zaznaczanie wartości „1” w polach GTU_01–GTU_13. Dotyczy to m.in. świadczenia określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Świadczenie tych usług oznaczane jest przez wskazanie liczby „12” w ewidencji VAT (zob. par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia) oraz wpisanie wartości „1” w polu GTU_12 pliku JPK_V7.
Podkreślić należy, że dotyczy to wyłącznie wymienionych usług o charakterze niematerialnym, a nie wszystkich usług niematerialnych. A zatem katalog usług niematerialnych oznaczanych liczbą „12” oraz przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_12 nowego pliku JPK_VAT jest katalogiem zamkniętym.
W jednej z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_V7 przeczytać można, że „w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:
  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  • księgowe: 69.20.2
  • prawne: 69.1
  • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  • marketingowe: 73.11.12
  • firm centralnych: 70.1
  • reklamowych: 73.1
  • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  • usług szkoleniowych: 85”.
W związku z tą informacją wydaje się, że oznaczenie GTU_12 należy stosować przy świadczeniu usług klasyfikowanych na gruncie PKWiU we wskazanych grupowaniach.
Mając to na uwadze, należy zauważyć, że usługi pozyskiwania klientów są na gruncie PKWiU klasyfikowane w grupowaniu 74.90.12.0 (obejmującym usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń). Porównanie tych usług zarówno z listą określoną w par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia, jak również ze wskazanymi przez Ministerstwo Finansów symbolami PKWiU prowadzi do wniosku, że nie są to usługi oznaczane oznaczeniem GTU_12.
Podstawa prawna
• par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)