Spółka, która nabyła wierzytelność kredytową i w wyniku restrukturyzacji umorzyła jej część, nie może tej umorzonej kwoty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która nabyła wierzytelność pieniężną, zabezpieczoną na nieruchomości dłużnika. Wierzytelność powstała wskutek udzielenia mu kredytu przez bank i następnie została zbyta pośrednikowi zajmującemu się obrotem wierzytelnościami. Ten z kolei zbył ją na rzecz spółki za cenę niższą od wartości nominalnej długu z uwagi na sytuację finansową dłużnika.
W wyniku układu dłużnika z wierzycielami spółka nabyła jego przedsiębiorstwo. Oznaczało to, że została częściowo zaspokojona finansowo. W pozostałej części (kredyt bankowy) wierzytelność została umorzona.
Spółka uważała, że może zaliczyć umorzoną część do kosztów uzyskania przychodów. Powołała się tu na art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy o CIT. Za bez znaczenia uznała to, że nabyła wierzytelność kredytową od pośrednika i że sama nie jest bankiem.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy o CIT ma zastosowanie jedynie do wierzytelności własnych banków z tytułu kredytów (pożyczek). Nie dotyczy natomiast sytuacji, w której spółka nabyła wierzytelność kredytową od pośrednika, nawet gdy ten nabył ją od banku. To, że spółka przejęła wierzytelność, nie oznacza, że może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonej części wierzytelności (kredytu bankowego) – stwierdził.
Zgodziły się z nim sądy obu instancji. WSA w Łodzi wyjaśnił, że zasadniczo wierzytelności umorzone z tytułu kredytów i pożyczek nie są kosztem uzyskania przychodów. Od tej zasady są wyjątki, a jeden z nich jest przewidziany w art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o CIT. Dotyczy on jednak kredytów udzielonych przez bank, nie można stosować tego przepisu do kredytów i pożyczek nabytych przez spółkę od innego podmiotu, takiego jak pośrednik. Tego samego zdania był NSA. Również uznał, że w tej sprawie nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o CIT.
‒ Przepis ten nie odnosi się do wierzytelności nabytych od pośredników, a z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianej sprawie ‒ uzasadnił sędzia Artur Kot.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 10 września 2020 r., sygn. akt II FSK 2712/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia