Niektóre podmioty będą mogły zatwierdzić roczny raport w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.
Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 570) wydanego na podstawie specustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zmieniane rozporządzenie już raz przesunęło o trzy miesiące (w przypadku spółek giełdowych o dwa miesiące) terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania. Oznacza to, że w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, czas na zatwierdzenie sprawozdania za 2019 r. jest do końca września (dla spółek giełdowych minął z końcem sierpnia).
Teraz ustawodawca chce kolejny raz odroczyć ten termin – ale tylko dla niektórych podmiotów. Chodzi o spółdzielnie, a także inne jednostki niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi ani spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których:
■liczba członków organów zarządzających jest wyższa niż 50 osób i
■nie ma możliwości podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W tym drugim przypadku chodzi m.in. o fundacje i stowarzyszenia.
Dla tych wszystkich podmiotów sprawozdanie będzie można zatwierdzić w terminie sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – w konsultacjach