Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców krytycznie odniósł się do zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS).

Jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie biura Rzecznika MŚP, celem projektu nowelizacji tej ustawy jest uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT, funkcjonujących pod nazwą SLIM VAT.

Niestety, oprócz niektórych korzystnych rozwiązań znalazły się w nim propozycje zmian oceniane przez Rzecznika MŚP jako nie sprzyjające przedsiębiorcom - napisano. Wśród tych propozycji wymieniono m.in. czasowe obowiązywanie Wiążących Informacji Stawkowych (przez 3 lata, obecnie, co do zasady, obowiązują bezterminowo) oraz brak ochrony dla ich adresatów w sytuacji, gdy towar lub usługa, będąca przedmiotem WIS, stanowią element czynności zdefiniowanych w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czasowe obowiązywanie instytucji prawa podatkowego, jaką jest WIS, w szczególności mającej dla podatników walor ochronny, stanowi w ocenie Rzecznika MŚP naruszenie zasady pewności prawa oraz stanowi dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (związane z koniecznością „pilnowania” terminu ważności WIS i występowania o kolejną WIS w sytuacji wygaśnięcia dotychczasowej). Tym bardziej, że wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone lub zmienione w określonych przypadkach. Jednocześnie Rzecznik MŚP nie podziela argumentu, iż wprowadzenie okresu obowiązywania WIS przyczyni się do większej jednolitości rozstrzygnięć.

Kolejna z propozycji zmian, krytycznie oceniana przez Rzecznika MŚP, dotyczy pozbawienia podatnika ochrony wynikającej z posiadanej Wiążącej Informacji Stawkowej, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy będzie wynikać, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za nadużycie prawa.

Nie kwestionując celu, tj. zabezpieczenia budżetu państwa przed nadużyciami dokonywanymi przez nieuczciwych podatników, należy zauważyć, iż proponowana zmiana stanowi, w ocenie Rzecznika MŚP, przejaw nadregulacji. Z brzmienia klauzuli nadużycia prawa w VAT wynika bowiem, iż samo zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest wystarczające w praktyce do pozbawienia WIS, uzyskanej przez nieuczciwego podatnika, mocy wiążącej.

"Przedsiębiorcy sektora MŚP bez wątpienia potrzebują uproszczenia systemu podatkowego, szczególnie w zakresie VAT. Z tego względu każda tego typu inicjatywa cieszy. Niemniej jednak ogólny, pozytywny wydźwięk proponowanych zmian zakłócają niektóre propozycje, które z perspektywy przedsiębiorców należy ocenić negatywnie. Przykładem są proponowane zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych zawarte w tzw. pakiecie SLIM VAT" – skomentował cytowany w komunikacie doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Paweł Satkiewicz.

Projektowana ustawa - Slim VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe. Według MF, Slim VAT jest programem pilotażowym. Obecnie zakończyły się konsultacje tego projektu. Zakłada się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.