Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania po zakończeniu roku, postępowanie w jego sprawie powinien prowadzić nowy, właściwy dla niego miejscowo urząd skarbowy. Inaczej decyzja wymiarowa kończąca decyzję może być nieważna – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o podatnika, który w 2011 r. sprzedał udział w lokalu mieszkalnym. Dochód z tego tytułu wykazał dopiero w zeznaniu rocznym PIT-39 złożonym w listopadzie 2015 r., a w sierpniu 2016 r. przeprowadził się. Kilka miesięcy później naczelnik poprzedniego urzędu skarbowego rozpoczął wobec niego postępowanie. Uznał, że podatnik zaniżył dochód do opodatkowania i nakazał dopłacić 8 tys. zł.
Mężczyzna odwołał się, wskazując, że fiskus naruszył art. 18a par. 1 ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że przy przeprowadzce po zakończeniu roku podatkowego właściwy miejscowo jest już nowy urząd skarbowy. Skoro więc decyzję wymiarową wydał niewłaściwy organ, należy uznać ją za nieważną.
Dyrektor izby skarbowej (obecnie izby administracji skarbowej) podtrzymał stanowisko naczelnika US. Przypomniał, że na podstawie art. 18b ordynacji podatkowej minister finansów wydał 22 sierpnia 2005 r. rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2371). Z jego par. 11 wynika, że dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, nadal właściwy będzie organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a nie organ nowy. Wszczęcie postępowania podatkowego utrwaliło więc właściwość dotychczasowego US do końca 2016 r. – argumentował fiskus.
Nie zgodziły się z tym ani WSA we Wrocławiu, ani NSA. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że jedynym właściwym przepisem w sprawie jest art. 18a ordynacji podatkowej, który przywołał podatnik. Wyjątek z art. 18b dotyczy sytuacji, gdy podatnik przeprowadzi się po rozpoczęciu kontroli bądź postępowania podatkowego – podkreślił WSA. To zaś oznacza, że postępowanie w sprawie powinien przeprowadzić nowy właściwy miejscowo US (jeżeli nie przedawniło się jeszcze zobowiązanie podatkowe) – podsumował wrocławski sąd.
Wszystkie te argumenty podzielił wczoraj Tomasz Zborzyński, sędzia NSA. Wyrok jest prawomocny.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 1 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1278/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia