Nowy plik JPK_VAT będzie mógł być przesyłany w wersji pierwotnej lub skorygowanej. Przesyłając JPK_VAT w wersji pierwotnej, w odpowiednim polu trzeba będzie wstawić „1”. Składając natomiast korektę, należy ją oznaczyć wartością „2”.

1. Przesyłanie nowego pliku JPK_VAT po raz pierwszy

W przesyłanych po raz pierwszy nowych plikach JPK_VAT trzeba będzie wskazywać wartość „1” w polu „CelZlozenia”. Nowy plik JPK_VAT będzie mógł być przesyłany w wariancie JPK_V7M oraz JPK_V7K, przy czym treść nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K przesyłanego za dwa pierwsze miesiące kwartału będzie się różnić od treści takiego pliku przesyłanego po zakończeniu kwartału. W konsekwencji będzie można wyróżnić trzy przypadki przesyłania pierwotnego nowego pliku JPK_VAT, tj.: 1) przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7M, 2) przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału, 3) przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K po zakończeniu kwartału.

Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7M

W przesyłanym po raz pierwszy nowym pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7M podatnik będzie wypełniać wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCrtl. W elemencie Naglowek wypełniane będą pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału.

W przesyłanym po raz pierwszy nowym pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału podatnik będzie wypełniać następujące elementy: Naglowek, Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek pola Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl nie będą wypełniane.

Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K po zakończeniu kwartału

W przesyłanym po raz pierwszy nowym pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K po zakończeniu kwartału podatnik będzie wypełniać wszystkie elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCrtl. W elemencie Naglowek będą wypełniane pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl

2. Przesyłanie skorygowanego pliku JPK_VAT

Przesyłany skorygowany nowy plik JPK_VAT będzie musiał mieć wskazaną wartość „2” w polu „CelZlozenia”. Korekta nowego pliku JPK_VAT będzie przy tym mogła obejmować: 1) tylko ewidencję VAT, 2) tylko deklarację VAT, 3) zarówno ewidencję VAT, jak i deklarację VAT.

We wszystkich przypadkach korekta będzie dokonywana w drodze złożenia nowego, kompletnego (w odpowiednim zakresie) oraz zawierającego poprawione dane pliku JPK_VAT. Niedopuszczalne będzie złożenie nowego pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane.

Korekta ewidencji VAT

Korekta nowego pliku JPK_VAT będzie mogła obejmować wyłącznie ewidencję VAT (np. NIP kontrahenta). Dokonanie takiej korekty nie będzie wywoływać skutków dla rozliczenia podatku VAT, np. nie będzie mieć wpływu na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

W celu dokonania takiej korekty ponownie będzie przesyłany nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym trzeba będzie wskazać elementy:

■ Nagłówek (JPK_V7M – bez elementu KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),

■ Podmiot1,

■ SprzedazWiersz,

■ SprzedazCtrl,

■ ZakupWiersz,

■ ZakupCtrl.

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym będzie pozostawiać pusty element Deklaracja. W części Nagłówek puste pozostawać zaś będą pola KodFormularzaDekl oraz WariantFormularzeDekl, natomiast w przypadku korygowania ewidencji poprzez przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K – również pole Kwartal.

Korekta deklaracji VAT

Korekta nowego pliku JPK_VAT będzie mogła obejmować wyłącznie deklarację VAT (np. zmiana sposobu zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym). W celu dokonania takiej korekty ponownie będzie przesyłany nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym trzeba będzie wskazać elementy:

■ Naglowek,

■ Podmiot1,

■ Deklaracja. Korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym będzie pozostawiać puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek będą wypełniane pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, natomiast w przypadku korygowania deklaracji VAT poprzez przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K – również pole Kwartal.

Korekta ewidencji i deklaracji

Najczęściej korekta nowego pliku JPK_VAT będzie obejmować zarówno ewidencję VAT, jak i deklarację VAT. W celu dokonania takiej korekty ponownie będzie przesyłany nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym trzeba będzie wskazać wszystkie elementy, tj.:

■ Naglowek,

■ Podmiot1,

■ Deklaracja,

■ SprzedazWiersz,

■ SprzedazCtrl,

■ ZakupWiersz,

■ ZakupCtrl.

Podsumowanie

Nowy plik JPK_VAT będzie mógł być przesyłany w wersji pierwotnej (wówczas w polu „CelZlozenia” trzeba będzie wskazywać wartość „1”) lub skorygowanej (wówczas w polu „CelZlozenia” trzeba będzie wskazywać wartość „2”). Treść pierwotnie składanego nowego pliku JPK_VAT będzie się różnić w zależności od tego, czy będzie on przesyłany w wariancie JPK_V7M czy JPK_V7K. Treść nowego pliku JPK_VAT dodatkowo będzie się różnić w zależności od tego, czy korekta będzie obejmować tylko ewidencję VAT, tylko deklarację VAT czy obie te części.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W NASZEJ PUBLIKACJI "Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją" >>